Urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed zwolnieniem z pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 21-08-2014 r.

Dyrektor szkoły musi stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa również wtedy, gdy nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy, jaką jest urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed wygaśnięciem stosunku pracy z mocy prawa.

Dyrektor szkoły musi stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa, jeżeli otrzyma zawiadomienie o skazaniu nauczyciela prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie w czasie, kiedy skazany wykorzystuje urlop zdrowotny nauczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa nie stosuje się przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, którego nie można dokonać w okresie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. Urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed ustaniem stosunku pracy na podstawie wygaśnięcia o którym mówi art. 26 ustawy Karta Nauczyciela.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa stwierdza dyrektor szkoły

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa następuje w przypadku:

  • prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,
  • prawomocnego skazania  nauczyciela na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • prawomocnego skazania nauczyciela za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • upływu trzymiesięcznego okresu odbywania przez nauczyciela kary pozbawienia wolności;
  • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów lub zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w ustawie Karta Nauczyciela.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa stwierdza dyrektor szkoły, ale samo wygaśnięcie nie jest uzależnione od jego decyzji (art. 26 Karta Nauczyciela). W przypadku wystąpienia wymienionych okoliczności dyrektor szkoły stwierdzi wygaśnięcie stosunku pracy również wtedy, gdy trwa urlop zdrowotny nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35562 )
Array ( [docId] => 35562 )

Array ( [docId] => 35562 )