Warunki stażu na nauczyciela dyplomowanego

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 15-11-2012 r.

Staż na nauczyciela dyplomowanego może rozpocząć nauczyciel mianowany, który jest zatrudniony na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru godzin zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do nauczania przedmiotu.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego musi nastąpić najpóźniej do 14 września danego roku szkolnego. Jeżeli nauczyciel mianowany nie złoży do dyrektora szkoły stosownego wniosku przed upływem tego terminu – będzie mógł rozpocząć staż dopiero w kolejnym roku szkolnym.

Czas trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego może ubiegać się osoba, która odbędzie staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Wyjątkiem są nauczyciele posiadający co najmniej stopień naukowy doktora - mogą oni wnioskować o skrócenie stażu do 1 roku i 9 miesięcy.

Staż może trwać dłużej niż przewidują to zapisy Karty Nauczyciela. Podobnie jak w przypadku stażu na nauczyciela mianowanego – taką okolicznością jest czasowa niezdolność do pracy (choroba, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, urlop inny niż wypoczynkowy), której czas trwania przekracza miesiąc. W takiej sytuacji okres stażu wydłuża się o długość trwania nieobecności. Taka ewentualność nie dotyczy nauczyciela stażysty, który musiałby od nowa rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. W przypadku stażu na nauczyciela dyplomowanego konieczność rozpoczęcia stażu od początku następuje, gdy nieobecność przekroczy.

Awans nauczyciela a zadania dyrektora szkoły

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego należy złożyć do dyrektora szkoły. Jego zadaniem jest zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się o awans oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu.

Należy przez to rozumieć, że dyrektor szkoły, w której pracownik realizuje staż na nauczyciela dyplomowanego ma obowiązek umożliwić zdobycie wiedzy i kompetencji wymaganych od osób ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego – określonych w art. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Następnie dyrektor szkoły wystawia nauczycielowi ocenę dorobku zawodowego oraz wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej oceniającej czy nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy spełnia niezbędne wymagania.

Warunkiem otrzymania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest otrzymanie od dyrektora szkoły pozytywnej oceny dorobku zawodowego, spełnienie wymagań formalnych oraz złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kuratorium oświaty.

Podstawa prawna:

  • art. 9c ust. 1 pkt 2, ust. 2, art. 9d ust. 1-2, 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30432 )
Array ( [docId] => 30432 )

Array ( [docId] => 30432 )