Wybór umowy dla nauczyciela zależy od jego stopnia awansu zawodowego

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-10-2013 r.

Rodzaj umowy o pracę dla nauczyciela (na czas określony lub nieokreślony) albo wybór aktu mianowania zależą przede wszystkim od stopnia jego awansu zawodowego. Ważne są także przyczyny, z powodu których zatrudnia się nauczyciela. Wówczas, nawet nauczyciela z najwyższym stopniem awansu, można zatrudnić na krótką umowę terminową.


Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela). Zaś co do zasady stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
  • nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • nauczyciel ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  • nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
  • nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • nauczyciel posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
(art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).

W przypadku niespełniania przez szkołę warunki, określonego w punkcie 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze (art. 10 ust.6 Karty Nauczyciela). Zawarcie z nauczycielem mianowanym, dyplomowanym lub kontraktowym umowy na czas określony jest dopuszczalne jedynie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30538 )
Array ( [docId] => 30538 )