Za zwolnienie nawet jednego nauczyciela trzeba wypłacić odprawę

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 12-04-2013 r.

Jeżeli szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników i zwalnia z pracy choćby jednego pracownika z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy, musi wypłacić mu odprawę pieniężną przewidzianą w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Prawo do odprawy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, a nie Karty Nauczyciela.

Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron (art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r.).

Zwolnienie choćby jednej osoby daje prawo do odprawy

Choć o zwolnieniach grupowych można mówić dopiero przy zwalnianiu większej liczby pracowników, to ustawa z 13 marca 2003 r. będzie miała w ograniczonym zakresie zastosowanie także wtedy, gdy zwalniana jest mniejsza liczba pracowników.

Zapamiętaj: Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych należy się pod dwoma warunkami:

  • pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników,
  • zwalniana jest choćby jedna osoba z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wysokość odprawy uzależniona od stażu pracy w danej szkole

Wysokość odprawy uzależniona jest od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięczne wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.). - .

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30448 )
Array ( [docId] => 30448 )