Zanim zatrudnisz nowych pracowników, poinformuj o tym już zatrudnionych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 30-05-2017 r.

Zatrudnienie nowego pracownika pociąga za sobą szereg obowiązków po stronie pracodawcy. Wielu dyrektorów zapomina jednak, że przed ogłoszeniem naboru na wolne stanowiska należy poinformować zatrudnionych już pracowników o możliwości zmiany wymiaru etatu lub wolnych miejscach pracy. W jakiej formie udzielić tej informacji i jakie konsekwencje pociągnie za sobą niedopełnienie obowiązku?

Zgodnie z art. 942 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy. W praktyce oznacza to, że przed ogłoszeniem naboru:

  • masz obowiązek informowania o możliwości zmiany wymiaru etatu – w stosunku do wszystkich pracowników,
  • masz obowiązek informowania o wolnych miejscach pracy – w stosunku do pracowników zatrudnionych na czas określony.

Celem tej regulacji jest zapewnienie realizacji  zasady równego traktowania w zatrudnieniu i respektowanie zakazu dyskryminacji ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

O możliwości zmiany wymiaru zatrudnienia informuj wszystkich…

Pierwszy wskazany obowiązek informacyjny pracodawcy powiązany jest z tym, że zgodnie z art. 292 § 2 Kodeksu pracy pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W sytuacji, gdy w przedszkolu zachodzi potrzeba zatrudnienia nowych pracowników w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy należy umożliwić aktualnie zatrudnionym złożenie wniosku o zmianę wymiaru etatu. Intencją ustawodawcy było bowiem zapewnienie pracownikom pewnej elastyczności w zakresie wyboru dogodnego dla nich wymiaru czasu pracy w zatrudnieniu. Realizacja tego obowiązku ma na celu ułatwienie im zmiany formy zatrudnienia z niepełnoetatowej na pełnoetatową i odwrotnie.

W przedszkolu zatrudnione były dwie woźne w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor planował zatrudnienie trzeciej woźnej na 1/2 etatu. Przed ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko poinformował o swoich planach pracowników. Jedna z woźnych złożyła wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia do 1/2 etatu. Dyrektor przedszkola ogłosił nabór na stanowisko woźnej, która zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

… a o wakacie – osoby zatrudnione na czas określony

Adresatami obowiązku informowania o wolnych miejscach pracy są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na czas określony. Zgodnie z intencją ustawodawcy dyrektor przedszkola przed rozpoczęciem zewnętrznej rekrutacji na wolne stanowisko powinien najpierw rozważyć zatrudnienie na czas nieokreślony pracowników zatrudnionych w przedszkolu w oparciu o umowę terminową. 

Obowiązek informowania pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy nie istnieje, gdy w przedszkolu nie ma wolnych miejsc pracy, które mogliby zająć. Nie musisz zatem informować wszystkich zatrudnionych na czas określony o wakacie na stanowisku, do zajęcia którego żaden z pracowników nie posiada wymaganych kwalifikacji.

Dyrektor przedszkola ogłosił nabór na stanowisko intendenta w przedszkolu. Pracownica posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe, zatrudniona na podstawie umowy terminowej na stanowisku pomocy kucharki, zarzuciła mu niedopełnienie obowiązku poinformowania o wolnym stanowisku pracy, ponieważ sama była zainteresowana zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Oprócz niej w przedszkolu na czas określony zatrudnione były: kucharka, dwie woźne i palacz c.o. – również legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Czy pracownica miała rację i dyrektor powinien poinformować o wolnym stanowisku?

Nie. Na stanowisku intendenta w przedszkolu zatrudniona może zostać osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie. Pracownicy posiadający wykształcenie zawodowe nie spełniają wymagań niezbędnych do objęcia wakatu, dyrektor nie musiał więc informować ich o wolnym stanowisku.

Forma informowania jest dowolna

Przepisy nie narzucają Ci określonego sposobu realizacji obowiązku informowania. Informacje takie mogą być przekazywane w drodze ogólnych lub indywidualnych powiadomień przekazywanych w formie ustnej lub pisemnej (dla celów dowodowych zalecamy formę pisemną). Może to być np.:

  • ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń,
  • informacja zamieszczona na stronie internetowej,
  • informacja wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • indywidualne pismo doręczone pracownikowi.
Grzegorz Ilnicki, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40410 )
Array ( [docId] => 40410 )

Array ( [docId] => 40410 )