8 funkcji których pełnienie może oznaczać konieczność odwołania z urlopu

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 04-07-2016 r.

W przypadku naruszenia zakazu podejmowania stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, dyrektor ma obowiązek odwołania go z tego urlopu i wskazania terminu powrotu do pracy.

Karta Nauczyciela wyraźnie podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w okresie urlopu zdrowotnego. Wykluczone jest więc zarówno podejmowanie nowej działalności, jak i kontynuowanie już rozpoczętej – bez względu na to, czy będzie to praca na umowę o pracę, współpraca w oparciu o umowy cywilnoprawne, czy też prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Funkcja 1. Radny

Pełnienie funkcji radnego jest działalnością zarobkową, której nie można wykonywać w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje, że radnemu na zasadach ustalonych przez radę powiatu/gminy przysługują diety.

Nauczyciel będący radnym, który chce skorzystać z urlopu zdrowotnego powinien zrezygnować z mandatu radnego albo zrzec się przysługującej mu diety.

Funkcja 2. Inspektor BHP

Pełnienie tej funkcji wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia, należy uznać je za działalność zarobkową. Oznacza to, że w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zadań służby bhp. W takiej sytuacji pracodawca powinien te zdania wykonywać samodzielnie lub powierzyć wykonywanie tych zadań innemu pracownikowi lub podmiotowi.

Funkcja 3. Społeczny kurator sądowy

Niewątpliwie działalnością zarobkową jest otrzymywanie zryczałtowanego wynagrodzenia przez nauczyciela pełniącego funkcję kuratora społecznego, które jest mu wypłacane na podstawie ustawy o kuratorach sądowych.  Z tego względu nauczyciel nie powinien wykonywać czynności związanych z pełnieniem funkcji kuratora społecznego w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Funkcja 4. Opiekun podczas wycieczki

Przepisy nie rozstrzygają  sytuacji, w której nauczyciel nieodpłatnie uczestniczy w wycieczce w roli opiekuna.  W takim przypadku możliwość udziału w wycieczce pozostaje do indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola i nauczyciela. To dyrektor placówki ocenia, czy zadania powierzone opiekunowi nie kolidują z charakterem i celem udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia.

Funkcja 5. Członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Powołanie przez wójta gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych to powołanie zespołu osób, które są przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest to powołanie do pełnienia funkcji publicznoprawnej, za co przysługuje stosowne ryczałtowe wynagrodzenie.

Funkcja 6. Działacz związkowy

Nauczyciel może wykonywać swoje zadania wynikające z funkcji pełnionej w organizacji związkowej, jeżeli jego działanie ma charakter społeczny i nie wiąże się z zarobkowaniem.

Funkcja 7. Przedsiębiorca

Prowadzenie działalności gospodarczej jest działalnością zarobkową wykluczającą możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela. Z definicji ustawowej wynika, że działalność gospodarcza ma zawsze charakter zarobkowy. Podejmowanie i kontynuowanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela jest zabronione.

Funkcja 8. Właściciel gospodarstwa rolnego

W przypadku nauczyciela będącego właścicielem gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że dyrektor  ma prawo odmówić udzielenia urlopu zdrowotnego, zaś gdyby już w czasie jego trwania okazało się, że posiada/dzierżawi gospodarstwo – dyrektor powinien go odwołać.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39180 )
Array ( [docId] => 39180 )

Array ( [docId] => 39180 )