Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia w ferie

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 29-12-2015 r.

Pracownikowi pedagogicznemu placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jeśli dyrektor szkoły zleci mu prowadzenie zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych, to za taką pracę otrzyma osobne wynagrodzenie.

W wielu placówkach w okresie ferii organizowane są dla uczniów zajęcia sportowe, plastyczne albo integracyjne. Są one nieobowiązkowe nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli.

Zapamiętaj!

W placówce feryjnej nauczycielowi świetlicy również przysługuje urlop wypoczynkowy w czasie i w wymiarze ich trwania.

Dyrektor musi się liczyć z odmową…

Czynności związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im opieki nie są czynnościami, którymi dyrektor ma prawo obciążyć nauczyciela podczas ferii zimowych. W takim przypadku nauczyciel ma prawo odmówić wykonania pracy.

Jeżeli rodzice proszą o zajęcia dla dzieci podczas ferii lub wymaga tego organ prowadzący, dyrektor może - jeżeli szkoła dysponuje środkami finansowymi - podpisać z nauczycielem umowę zlecenie lub zaproponować zawarcie umowy o współpracy na zasadach wolontariatu.

…ale może wezwać nauczyciela do pracy w 3 przypadkach

Okoliczności, które obligują nauczyciela do stawienia się w pracy na wezwanie dyrektora, to:

  1. Przeprowadzenie egzaminów – w szkołach, w których klasyfikacja odbywa się semestralnie, po zakończeniu semestru jesiennego (egzaminy semestralne, klasyfikacyjne, poprawkowe oraz w terminie dodatkowym) oraz gdy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu (sesja zimowa sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; egzamin zawodowy).
  2. Udział w doskonaleniu zawodowym - w dowolnej formie (szkolenia, konferencje, seminarium itp.).
  3. Prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego - dotyczy to zazwyczaj ferii letnich (np. praca w komisji rekrutacyjnej, przygotowanie uroczystości, udział w zebraniu rady pedagogicznej).

Czynności wynikające z realizacji ww. zadań nie mogą przekroczyć 7 dni w roku szkolnym. Za ich wykonanie nauczyciel nie otrzyma ani dodatkowego wynagrodzenia, ani innego dnia wolnego od pracy.

Jeśli dyrektor szkoły chce zobowiązać nauczyciela do pracy w czasie ferii, to dla celów dowodowych powinien to zrobić w formie pisemnej.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38272 )
Array ( [docId] => 38272 )

Array ( [docId] => 38272 )