Kar porządkowych dla nauczycieli nie wymierza się w czasie urlopu

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-07-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może wymierzać kar porządkowych dla nauczycieli przebywających na urlopie. Ze względu na brak możliwości wysłuchania nauczyciela zawieszeniu ulega jednak bieg terminu określonego w przepisach. Kary dla nauczycieli wymierza się na podstawie regulacji Kodeksu Pracy.

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela kary porządkowe dla nauczycieli nakładane są zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły nie może zastosować kary później niż:

  • 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu porządku pracy
  • 3 miesiące od dopuszczenia się naruszenia przez nauczyciela

(art. 109 § 1 Kodeks Pracy)

Przed zastosowaniem kary dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchania nauczyciela (art. 109 § 2 Kodeks Pracy).

Zastosowanie kar dla nauczycieli nieobecnych w pracy

Usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela uniemożliwia zastosowanie wobec niego kary dyscyplinarnej ze względu na fakt, iż nauczyciel taki nie zostanie wysłuchany przez dyrektora szkoły.

Jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciel nie może zostać wysłuchany, to bieg dwutygodniowego oraz trzymiesięcznego terminu na który wskazuje Kodeks Pracy, ulega zawieszeniu do dnia stawienia się nauczyciela w pracy.  Pozostałą część terminu oblicza się przez odjęcie od dwóch tygodniu oraz trzech miesięcy liczny dni, które upłynęły od następnego dnia po uzyskaniu informacji o naruszeniu oraz naruszenia porządku pracy.

Dyrektor szkoły nie jest uprawniony do wezwania nauczyciela do tego, by składał wyjaśnienia w czasie usprawiedliwionej nieobecności.

Złożenie wyjaśnień – prawa dla nauczycieli

Wysłuchanie nauczyciela jest obowiązkiem dyrektora szkoły, który musi umożliwić mu złożenie wyjaśnień i przedstawienia swojego stanowiska. Kary porządkowe dla nauczycieli nie mogą być więc nakładane w czasie ich nieobecności. Jeżeli nauczyciel odmawia składania wyjaśnień – dyrektor szkoły może zastosować karę.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37573 )
Array ( [docId] => 37573 )

Array ( [docId] => 37573 )