Prawa do urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 04-04-2016 r.

Nauczyciel nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Ponadto zasadą jest, że urlop przysługujący w danym roku kalendarzowym powinien być udzielony w trakcie tego roku. W sytuacji niewykorzystania przysługującego urlopu w pełnym wymiarze jego pozostała część staje się urlopem zaległym.

Dyrektor przedszkola powinien udzielić nauczycielowi zaległego urlopu najpóźniej w terminie do 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nauczyciel nabył do niego prawo. Termin wykorzystania tego urlopu powinien być ustalony w porozumieniu między nauczycielem a dyrektorem – nauczyciel nie może bez zgody dyrektora zacząć korzystać z zaległego urlopu w samodzielnie wybranym terminie.

Nieudzielenie urlopu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

Jeżeli do 30 września nauczyciel nie zacznie korzystać z zaległego urlopu, dyrektorowi grozi odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za nieudzielenie przysługującego nauczycielowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru, grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Należy zaznaczyć, że jeżeli nauczyciel i dyrektor nie dojdą porozumienia co do terminu, nauczyciel musi skorzystać z zaległego urlopu w terminie wyznaczonym przez dyrektora – nie ma on możliwości odmówienia bądź zrzeczenia się zaległego urlopu.

Przykład:

Nauczycielka przedszkola nie wykorzystała w 2015 r. urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15 dni. Urlop ten w 2016 r. stał się urlopem zaległym, który powinna wykorzystać najpóźniej do 30 września 2016 r. Przedszkole w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) przez 6 tygodni korzysta z przerwy w działalności (za zgodą organu prowadzącego). W tym czasie nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni korzystają z urlopu wypoczynkowego. Dyrektor przedszkola zobowiązał nauczycielkę do wykorzystania w czasie lipca i sierpnia urlopu zaległego za 2015 r. tak, aby nie destabilizować pracy placówki od 1 września.

Przesunięcie urlopu musi być uzasadnione

Przesunięcie zaległego urlopu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, np.:

  • wymaga tego organizacja pracy przedszkola,
  • na uzasadniony wniosek nauczyciela.
  • Nauczyciel, który odmawia wykorzystania zaległego urlopu nie powinien zostać dopuszczony do pracy, a dyrektor przedszkola może nałożyć na niego karę porządkową.

Zaległy urlop wypoczynkowy może się przedawnić – nauczyciel może żądać udzielenia go przez trzy lata. Bieg przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się albo z końcem roku kalendarzowego, za który przysługuje albo najpóźniej z dniem 30 września następnego roku kalendarzowego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie nauczyciela lub dyrektora przedszkola.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu, nawet bez jego zgody. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi mu udzielić urlopu w terminie określonym w przepisach. Nieudzielenie tego urlopu obciąża pracodawcę, nawet pomimo braku zgody pracownika (wyrok SN z 24 stycznia 2006 sygn. I PK 124/05).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38818 )
Array ( [docId] => 38818 )

Array ( [docId] => 38818 )