Zmiana terminu urlopu nauczyciela przedszkola – tylko w wyjątkowych okolicznościach

Autor: Wysocka Marta
Data: 26-07-2016 r.

Dyrektor przedszkola nie musi zgadzać się na przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego nauczyciela, jeżeli nie ma ku temu rzeczywistych, obiektywnych  powodów. W szczególności nie powinien wyrażać zgody na zmianę terminu, gdy nieobecność nauczyciela miałaby pociągać za sobą zatrudnienie dodatkowej kadry.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek nauczyciela umotywowany ważnymi przyczynami. Jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność nauczyciela spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Jeżeli nauczyciel nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do trzech miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego,

pracodawca ma obowiązek przesunięcia urlopu na termin późniejszy.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciel jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru urlopu przysługującego nauczycielowi.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów

Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski nauczycieli i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy przedszkola. Planem urlopów nie obejmuje się czterech dni urlopu na żądanie.

Plan urlopów należy podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w danym przedszkolu. Niezależnie od planu urlopów, na wniosek nauczycielki udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (dotyczy to także nauczyciela – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego).

Niewykorzystane urlopy – najpóźniej do 30 września następnego roku

Urlopu niewykorzystanego w tym roku kalendarzowym, w którym nauczyciel nabył do niego prawo, należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W odniesieniu do nauczycieli zastosowanie mają ogólne przepisy prawa pracy określone w Kodeksie pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39269 )
Array ( [docId] => 39269 )