Dyrektor szkoły ma prawo poznać wysokość emerytury nauczyciela

Data: 16-11-2012 r.

Emerytowany nauczyciel ma obowiązek ujawnienia wysokości otrzymywanego świadczenia dyrektorowi placówki, w której korzysta ze świadczenia ZFŚS. Jest to konieczne do obliczenia odpisu na ZFŚS oraz w momencie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS.

Dyrektorzy i organy prowadzące szkołę mają problemy z pozyskiwaniem informacji na temat wysokości emerytury bądź renty pobieranej przez nauczycieli. Nauczyciele nie są pewni, czy gromadzenie tego typu danych osobowych przez byłego pracodawcę jest w pełni legalne. Jednoznaczną opinię w tej sprawie wydał Minister Edukacji Narodowej i Sportu stwierdzając 7 kwietnia 2004 r., że każda szkoła ma prawo do zbierania i weryfikowania danych o wysokości emerytur i rent nauczycieli. Wysokość emerytury jest więc jawna tak samo, jak jawna jest płaca nauczyciela.

Istnieją dwie przesłanki do pozyskiwania danych na temat dochodów nauczycieli:

  • dyrektor szkoły obowiązany jest do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS, który wynosi 5% przychodu osoby korzystającej ze świadczeń ZFŚS. Musi więc wiedzieć, jaka jest kwota od której dokonany będzie odpis;
  • informacja ta jest istotna w kontekście rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS. Kryterium udzielenia pomocy ze środków Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych jest sytuacja życiowa i materialna wnioskującego. W przypadku osób pracujących uwzględniana jest płaca nauczyciela. Ocena sytuacji materialnej nauczyciela w stanie spoczynku nie jest możliwa bez poznania wysokości otrzymywanego przez niego świadczenia. Może oznaczać to, że nauczyciel, który odmówi złożenia odpowiedniego oświadczenia spotka się z odmową udzielenia wsparcia.

Oświadczenie powinien złożyć również nauczyciel, który po przejściu na emeryturę w danej szkole został zatrudniony w innej placówce. Wówczas korzysta równocześnie z dwóch świadczeń. Do obliczenia pierwszego podstawę stanowi płaca nauczyciela w szkole, która go zatrudnia.

Drugie uzależnione jest od wysokości emerytury. Korzystanie ze środków ZFŚS szkoły, z której nauczyciel odszedł na emeryturę jest możliwe po przekazaniu informacji o wysokości emerytury.

Forma pozyskania danych

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wskazuje formy, w jakiej ma nastąpić udokumentowanie osiąganych dochodów. Dyrektor szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze sposobu pozyskiwania danych dotyczących dochodów emerytowanych nauczycieli. Najczęściej dokumentem o przedstawienie którego prosi się byłego pedagoga jest PIT lub decyzja ZUS, w której określona została wysokość emerytury lub renty. Informacje o oczekiwaniach kierownika placówki powinny być jednak ujęte w regulaminie ZFŚS. Pozwoli to uniknąć nieporozumień oraz obaw związanych z ochroną danych osobowych nauczycieli.

Regulamin ZFŚS

Szczegółowe wskazanie w regulaminie ZFŚS dokumentów, które będą traktowane jako oświadczenie o wysokości dochodów oraz określenie konsekwencji wynikających z ich niedostarczenia, pozwoli uniknąć niejednoznacznej interpretacji przepisów. Należy zawrzeć w nim informacje o uprawnieniach, jakie ma dyrektor szkoły oraz o warunkach korzystania ze świadczeń i usług finansowych.

Precyzyjnie sformułowane zasady rozwieją wątpliwości nauczycieli odmawiających przedstawienia zaświadczenia o wysokości dochodów. Należy również zaznaczyć, że wszystkie dane pozyskane przez dyrektora oraz przekazane do informacji organu prowadzącego szkołę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30619 )
Array ( [docId] => 30619 )

Array ( [docId] => 30619 )