Paczki na święta tylko dla niekorzystających z programu 500+, czy to dozwolone

Autor: Izabela Nowacka
Data: 14-11-2016 r.

Wykluczenie z kręgu osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS pracowników pobierających świadczenie z programu 500+ jest ryzykowne. Odgórne pozbawienie ich dostępu do świadczeń z ZFŚS jest sprzeczne z ustawą. Dopuszczalne jest jednak inne rozwiązanie, które może wpłynąć na pewne ograniczenie w tym zakresie. Warto uwzględnić je podczas przydzielania bonów i paczek świątecznych.

Ustawa o ZFŚS definiuje osoby uprawnione do korzystania z funduszu. Są to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie funduszu, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych. Jedynymi kryteriami, które decydują o rozdzielaniu pomocy, są warunki materialne, rodzinne i życiowe osób uprawnionych. Regulamin nie może zawierać zapisu, że pomoc z ZFŚS nie przysługuje pracownikom otrzymującym świadczenie wychowawcze z programu 500+, ale może określać, jakie dochody będą uwzględniane podczas oceny sytuacji materialnej.

500+ wpływa na sytuację materialną

 

Dyrektorzy mają wątpliwości, czy świadczenie z programu „rodzina 500+” brać pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej pracownika. Ze względu na brak odpowiednich przepisów można się spotkać z różnymi poglądami.

Pogląd niektórych ekspertów o wyłączeniu świadczenia 500+ z kategorii dochodów opiera się na założeniu, że świadczenie to nie jest w ogóle dochodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro nie zostało opodatkowane. Ponadto, nie uwzględnia się go również w dochodach mających wpływ na uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej czy rodzinnych, co wynika z odrębnych ustaw. Taka interpretacja wydaje się nie do końca trafna.

Po pierwsze – zgodnie z art. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powołany art. 21 zawiera zestaw dochodów zwolnionych z opodatkowania. Wśród nich w pkt 8 jest m.in. świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego wniosek, że świadczenie 500+ jest dochodem, tylko zwolnionym. Nie można bowiem zwalniać z podatku czegoś, co nie jest dochodem.

Po drugie – trudno zgodzić się z tezą, że świadczenie wychowawcze nie ma wpływu na sytuację materialną rodziny. Spełnia bowiem taką samą funkcję jak pozostałe dochody, z innych źródeł, np. wynagrodzenia, alimenty czy zasiłki. Mianowicie, ustawowo jest przeznaczane przede wszystkim na utrzymanie dzieci, nabywanie dóbr i usług.

Dla każdej rodziny świadczenie jest dodatkowym zastrzykiem środków finansowych. Fakt, że jest wyłączone z kryteriów dochodowych przy staraniu się o innego rodzaju wsparcie, nie powinien być przekładany automatycznie na grunt świadczeń z ZFŚS. Co innego bowiem gdy dana norma wynika wprost z ustawy, jak np. z ustawy o pomocy społecznej, a co innego gdy przepisy pewne kwestie pozostawiają do uregulowania pracodawcy. Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę podlega rygorom konkretnej ustawy, tj. ustawy o ZFŚS, a nie innych ustaw, mimo że cel jest podobny.

Regulamin ZFŚS może uwzględniać świadczenie 500+

Jeśli świadczenia z ZFŚS, w tym bony świąteczne czy paczki dla dzieci, są przyznawane według wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny pracownika, to można wprowadzić do regulaminu postanowienie, że świadczenie wychowawcze 500+ wchodzi do tego dochodu. Oznaczać to będzie, że świadczenie podwyższy ogólny dochód w rodzinie, co może spowodować, iż część pracowników przekroczy dany próg dochodowy i nie otrzyma świadczenia przedświątecznego.

Jeśli dotąd do dochodu nie wliczaliśmy przychodów zwolnionych z opodatkowania, to również i to świadczenie powinniśmy pominąć, i odwrotnie – gdy oczekiwaliśmy ujawnienia wszystkich przychodów, tj. z różnych źródeł, w tym zwolnionych z opodatkowania, to nie będzie naruszeniem ustawy o ZFŚS uwzględnienie także świadczenia 500+.

Ze względu na to, że ustawa o ZFŚS nie precyzuje, jakimi kryteriami pracodawca ma się kierować przy ocenie sytuacji materialnej osoby uprawnionej i jej rodziny, najczęściej tym wyznacznikiem jest dochód w rodzinie. O tym, co wlicza się do dochodu, powinien przesądzać regulamin ZFŚS. Mogą to być zarówno dochody z zeznania rocznego, a więc podlegające opodatkowaniu, jak i wszystkie przychody, które członkowie rodziny osiągają, w tym zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli mają to być wszystkie przychody, tak opodatkowane, jak nieopodatkowane, to pracownik będzie musiał je wykazać.

Izabela Nowacka specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39714 )
Array ( [docId] => 39714 )