Dochód CFC należy opodatkować 19% podatkiem

Kategoria: CIT
Data: 19-04-2015 r.

W myśl przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC), dochód zagranicznej spółki kapitałowej jest opodatkowywany na bieżąco u jej wspólnika, będącego polskim podatnikiem. Podlega on opodatkowaniu PIT albo CIT, jako odrębne źródło przychodów, według stawki 19%.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2014 roku, dochód zagranicznej spółki kapitałowej, której udziałowcem jest polski podatnik, był – zasadniczo – opodatkowany wyłącznie za granicą. Nie podlegał natomiast opodatkowaniu PIT ani CIT, aż do momentu jego faktycznego transferu z zagranicznej spółki do polskiego wspólnika (np. w formie dywidendy).

Zagraniczne spółki kontrolowane

W świetle art. 24a ust. 3 ustawy o CIT i art. 30f ust. 3 ustawy o PIT za zagraniczne spółki kontrolowane są uznawane zagraniczne spółki, które kwalifikują się do jednej z następujących kategorii:

  1. Spółki z siedzibą w raju podatkowym – zagraniczne spółki z siedzibą lub zarządem w kraju stosującym tzw. szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Spółki z siedzibą w kraju, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych – zagraniczne spółki z siedzibą lub zarządem w państwie, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarły umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do wymiany informacji podatkowych.
  3. Zagraniczne spółki, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • polski podatnik posiada w nich, pośrednio lub bezpośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale, 25% praw głosu w organach stanowiących lub kontrolnych lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach przez nieprzerwany okres minimum 30 dni;
  • co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki pochodzi z: dochodów biernych, takich jak dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów lub wierzytelności, odsetki i pożytki z wszelkiego rodzaju pożyczek, przychody z poręczeń i gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej (również ze zbycia tych praw), ze zbycia lub realizacji instrumentów finansowych;
  • co najmniej jedna z powyższych kategorii przychodów podlega opodatkowaniu według stawki niższej niż 14,25%, zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania, o ile zwolnienie nie jest przyznane na podstawie dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

W przypadku osób fizycznych 25% udział w kapitale zagranicznej spółki, 25% praw głosu w jej organach lub 25% udział w zysku określa się łącznie dla podatnika, jego małżonka oraz krewnych do drugiego stopnia (rodziców, dziadków, dzieci, wnuków czy rodzeństwa).

Przykład:

1. Podatnik posiada przez rok 15% udziałów w kapitale spółki z siedzibą w Czarnogórze, której przychody to odsetki i dywidendy. Spółka nie kwalifikuje się jako zagraniczna spółka kontrolowana, chyba że jego żona lub bliscy krewni posiadają minimum 10% udziałów w tej spółce. W takim przypadku każde z nich będzie ponosiło koszt dodatkowego podatku w proporcji do posiadanych udziałów. Będą na nich również ciążyły określone obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze.

2. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną należy uznać spółkę kapitałową z siedzibą na Cyprze (stawka CIT wynosi tam 12%), w której 100% udziałów posiada polski podatnik,
a spółka osiąga ponad 50% przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Gdyby spółka cypryjska po 1 stycznia 2015 r. osiągnęła dochód ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4 mln zł, to dochód ten mógłby zostać opodatkowany u jej wspólnika – polskiego podatnika PIT, według stawki 19%, mimo braku faktycznej wypłaty dywidendy.

Przepisy CFC nakładają na polskich podatników również nowe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze.

Zeznanie CIT-CFC i PIT-CFC

Podatnicy oprócz deklaracji CIT-8 będą zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie (CIT-CFC lub PIT-CFC) o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym do końca 9. miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacać podatek należny. Podatnicy złożą pierwsze zeznania CFC do końca września 2016 roku.

Przykład:

Zagraniczna spółka kontrolowana, w której polski podatnik CIT posiada 45% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, uzyskała w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dochód w określonej zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT wysokości 6.000.000 zł. Od uzyskanego w tym roku podatkowym dochodu, w kraju swojej rezydencji podatkowej, zagraniczna spółka kontrolowana zapłaciła podatek w kwocie 684.200 zł. Spółka ta nie wypłaciła podatnikowi dywidendy za ten rok.

Dochód w wysokości 6.000.000 zł należy wpisać w poz. 34 formularza CIT-CFC.

Określając podatek należny od tej spółki podatnik określa część dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej odpowiadającą procentowo udziałowi podatnika w prawach do jej zysku (6.000.000 zł x 45% = 2.700.000). Kwotę 2.700.000 zł wpisuje w poz. 35 formularza CIT-CFC.

Od tak ustalonej podstawy opodatkowania tej spółki podatnik określa kwotę podatku (2.700.000 x 19% = 513.000 zł). Kwotę 513.000 zł wpisuje w poz. 41 formularza CIT-CFC. Następnie pomniejsza go o podatek dochodowy zapłacony za granicą przez tę spółkę od dochodu uzyskanego za ten okres (rok podatkowy), w części jakiej „zagraniczny podatek” przypada proporcjonalnie na udział podatnika w zyskach tej spółki, tj. 307.890 zł (684.200 zł. x 45%). Kwotę 307.890 zł wpisuje w poz.42 formularza CIT-CFC.

Kwota tak wyliczonego podatku wynosi zatem 205.110 zł (513.000 zł – 307.890 zł). Należy ją wpisać w poz. 43 formularza CIT-CFC. Podatek ten podatnik zobowiązany będzie wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do końca września 2016 roku (art. 27 ust. 2a ustawy o CIT ).

Rejestr spółek

Kolejnym obowiązkiem podatników jest prowadzenie rejestru zagranicznych spółek z siedzibą w raju podatkowym, z siedzibą w kraju, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych oraz tych, w których podatnik posiada udział minimum 25%. Przepisy nie wskazują, w jakiej formie ma być prowadzony przedmiotowy rejestr.

Podobnie jak przy dokumentacji cen transferowych podatnik musi przedstawić ewidencję oraz rejestr na żądanie organów podatkowych w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie uczyni, organy podatkowe mogą określić dochód w drodze oszacowania.

Małgorzata Rzeszutek, doradca podatkowy, Kancelaria Podatkowa Cash Flow Audyt

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36983 )
Array ( [docId] => 36983 )