Niektórzy podatnicy muszą do końca marca złożyć CIT-8

Kategoria: CIT
Autor: Ewa Matyszewska
Data: 10-03-2015 r.

Nie wszystkie podmioty gospodarcze są podatnikami CIT. Nie wszyscy zaś podatnicy CIT muszą składać do urzędu skarbowego zeznanie roczne o wysokości dochodu lub straty. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CIT-8 trzeba złożyć do końca marca.  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, niezależnie od rodzaju źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty. Zeznanie CIT-8 należy złożyć nawet wtedy, gdy podatnik nie osiągnął żadnego przychodu albo zanotował stratę. Do podstawy opodatkowania CIT nie wlicza się przychodów ze źródeł położonych w Polsce lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Zeznanie o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty powinno być złożone do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który jest ono składane. Dla podatników, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin ten mija z ostatnim dniem marca (wtorek). W tym samym terminie podatnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek urzędu skarbowego wynikający z zeznania należny podatek dochodowy (CIT), a gdy w ciągu roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki – różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą należnych w ciągu roku podatkowego zaliczek. Jeśli podatek wykazany w zeznaniu jest niższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, w zeznaniu wykazywana jest nadpłata.

Podatnikami podatku CIT są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych. Za 2014 rok po raz pierwszy podatnikami CIT są spółki komandytowo-akcyjne.

Obowiązek składania zeznań ciąży na wszystkich podatnikach, z wyjątkiem podatników zwolnionych z podatku. Dotyczy to m.in. jednostek budżetowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, utworzonych i działających na podstawie odrębnych przepisów. Samorządowe zakłady budżetowe oraz instytucje gospodarki finansowej korzystające ze zwolnienia zobowiązane są do złożenia zeznania rocznego. Obowiązku złożenia zeznania rocznego nie mają kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej oraz Polski Związek Działkowców, zwolniony z podatku dochodowego w zakresie działalności statutowej na podstawie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Podatnicy, którzy w poprzednich latach podatkowych ponieśli straty, mają możliwość ich odliczenia. Przepisy umożliwiają podatnikowi obniżenie dochodu o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym w najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Jeśli w tym okresie podatnik nie rozliczy straty, to utraci prawo do jej rozliczenia.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo do określonych odliczeń (głównie darowizn). Wykazuje się je w formularzu CIT-8/O. Możliwe jest odliczenie od dochodu przekazanej darowizny na określone cele pożytku publicznego, jeśli nie przekraczają 10% dochodu uzyskanego przez podatnika w ciągu roku podatkowego.

Ewa Matyszewska, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36721 )
Array ( [docId] => 36721 )

Array ( [docId] => 36721 )