Nowy warunek do spełnienia dla wymiany udziałów bez CIT

Kategoria: CIT
Autor: Maria Pietrzyk Wdowiak
Data: 01-06-2016 r.

Transakcja wymiany udziałów będzie zwolniona z opodatkowania, o ile podatnik będzie umiał wykazać, że wymiana nastąpiła z przyczyn uzasadnionych ekonomiczne. To jedna ze zmian, jaką przewiduje nowelizacja ustawy o CIT. Zmiany wejdą w życie wraz z początkiem 2017 roku.

Przygotowywane zmiany prowadzą m.in. do obniżenia stawki podatku CIT do 15% dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Zgodnie z zamieszczoną w ustawie o CIT definicją małego podatnika jest nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 EUR przeliczonych na PLN według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Obniżona stawka CIT będzie mogła być stosowana także przez podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, a powstałych w wyniku wskazanych w przepisach operacji restrukturyzacyjnych (m.in. połączenia, przekształcenia, podziału), jednak dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, o ile wówczas spełnią warunki przewidziane w definicji małego podatnika.

Definicja pojęcia dochodu uzyskanego na terytorium RP przez nierezydentów podatkowych

Zaproponowano wprowadzenie do ustawy o CIT (i uzupełnienie w ustawie o PIT) katalogu otwartego przykładowych zdarzeń prawnych, w których dochód uzyskiwany przez polskich nierezydentów podatkowych uznawany byłby za uzyskany na terytorium RP. Wśród nich wymieniony jest m.in. dochód uzyskiwany przez nierezydentów ze zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej czy udziału w spółce osobowej, której majątek składa się w większości z nieruchomości.

Zwolnienie z opodatkowania dochodu powstałego z wymiany udziałów

Dotychczas warunek „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu miał zastosowanie wyłącznie do transakcji łączenia lub podziału. Po zmianach konieczność wystąpienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla zastosowania zwolnienia będzie dotyczyć także transakcji wymiany udziałów.

Brak uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla przeprowadzenia takiej transakcji będzie wprowadzał domniemanie, że transakcja przeprowadzana jest w celu uniknięcia bądź uchylenia się od opodatkowania. Podatnik może podważyć domniemanie wskazując inny cel przeprowadzenia transakcji.

Proponowana zmiana ma powstrzymać stosowanie transakcji „wymiany udziałów” wyłącznie w celu optymalizacji podatkowej, bez większego uzasadnienia gospodarczego.

Agio aportowe uwzględniane w podstawie opodatkowania udziałowca

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w przypadku wniesienia do spółki – podatnika CIT aportu w innej formie niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa przychód osiągany przez udziałowca był ustalany wyłącznie w oparciu o wartość nominalną otrzymanych w zamian udziałów. Na podstawie proponowanych przepisów przychód udziałowca w opisanej sytuacji będzie ustalany w oparciu o wartość wkładu ustaloną w umowie spółki lub podobnym akcie, przy czym wartość ta powinna odpowiadać wartości rynkowej. W ślad za tą zmianą przedstawiono propozycję uchylenia przepisu ograniczającego zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości wkładów nieprzekazanych na kapitał zakładowy.

Koszty uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w spółce dzielonej przez wydzielenie

Nowelizacja doprecyzowuje sposób przypisania kosztów uzyskania przychodów nabycia (objęcia) udziałów/akcji spółki dzielonej przez wydzielenie lub spółki przejmujące (też nowo zawiązanej) w przypadku gdy wartość nominalna udziałów/akcji spółki dzielonej będzie niższa niż przed podziałem. Analiza dotychczasowego brzmienia przepisów mogła prowadzić do wniosku, że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów nabycia/objęcia udziałów dotyczy wyłącznie sytuacji, w których następuje całkowite unicestwienie udziałów spółki dzielonej i nie obejmuje swoim zakresem obniżenia wartości nominalnej.

Zwolnienie z opodatkowania w państwie źródła odsetek i należności licencyjnych tylko dla odbiorcy będącym jednocześnie ich rzeczywistym właścicielem

Zaproponowano zmianę przepisów, z których po uchwaleniu ma jednoznacznie wynikać, że spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w państwie źródła musi być równocześnie ich rzeczywistym właścicielem (tj. musi otrzymywać je dla własnej korzyści). Spółka ta nie może działać, jako pośrednik na rzecz innych podmiotów.

Dla zabezpieczenia płatnika przed możliwą odpowiedzialnością za niepobranie podatku rozszerzono treść oświadczenia składanego przez odbiorcę należności o sformułowanie, że jest równocześnie rzeczywistym właścicielem odsetek lub należności licencyjnych.

Maria Pietrzyk Wdowiak, doradca podatkowy w Taxline Doradcy Podatkowi

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39072 )
Array ( [docId] => 39072 )