Podatkowa grupa kapitałowa

Kategoria: CIT
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 10-09-2012 r.

Podatkowa grupa kapitałowa to grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowość prawną i pozostają w związkach kapitałowych. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem podatku dochodowego wówczas, jeżeli spełnia wszystkie warunki określone w ustawie o CIT.

Spółki kapitałowe

Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium Polski. Są to bowiem tzw. spółki kapitałowe.

Kapitał zakładowy

Istotny jest również kapitał zakładowy tych spółek. Przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą z tych spółek nie może być bowiem niższy niż 1.000.000 zł. Kapitał zakładowy określa się bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT.

Spółka dominująca i spółki zależne

Jedna ze spółek – spółka dominująca – musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek – spółek zależnych – która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji.

Spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę, a ponadto żadna ze spółek nie posiada zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej

Spółka dominująca i spółki zależne zawierają, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu – na okres co najmniej 3 lat podatkowych – podatkowej grupy kapitałowej.

Umowa musi zawierać co najmniej:

  • wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
  • informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;
  • określenie czasu trwania umowy;
  • wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej;
  • określenie przyjętego roku podatkowego.

Umowa podlega rejestracji przez naczelnika urzędu skarbowego. Spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową zgłasza umowę do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej.

Płatnik podatku dochodowego

Płatnikiem podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej jest spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy.

Utrata statusu podatnika

W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków – co do zasady – oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Podatkowa grupa kapitałowa nie traci jednak statusu podatnika, w przypadku zbycia udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, jak również w przypadku dalszego obrotu tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy.

Utrata statusu podatnika

W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków – co do zasady – oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Podatkowa grupa kapitałowa nie traci jednak statusu podatnika, w przypadku zbycia udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, jak również w przypadku dalszego obrotu tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30659 )
Array ( [docId] => 30659 )

Array ( [docId] => 30659 )