Roczne upusty można rozliczać na bieżąco

Kategoria: CIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 26-04-2015 r.

Roczny upust za duże zakupy, które podatnik otrzymuje po sporządzeniu sprawozdania finansowego, należy uwzględnić w bieżących rozliczeniach. Przedsiębiorca, który otrzymał rabat potransakcyjny nie musi wstecznie korygować kosztów podatków.

Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zakwestionował interpretację organu skarbowego. Sprawa dotyczyła spółki, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży budowlanej zawiera ze swoimi kontrahentami umowy na zakup określonych towarów lub usług. Umowy często zawierają postanowienia mówiące o tym, że w przypadku kupna odpowiedniej ilości towarów lub usług, kontrahenci zobowiązani są przyznać spółce rabaty potransakcyjne w stosownej wysokości. Rabat potransakcyjny definiowany jest w umowach, jako świadczenie pieniężne należne spółce, które jest związane z obniżeniem ceny wszystkich dostaw zrealizowanych w danym roku kalendarzowym.

 

Rozliczenie zobowiązań kontrahentów wobec spółki z tytułu rocznego rabatu potransakcyjnego następuje każdorazowo do 15 marca roku następującego po roku, którego rozliczenie rabatu dotyczy w formie faktur korygujących albo zbiorczej faktury korygującej VAT wystawionej przez kontrahentów na podstawie uzgodnionego salda obrotów netto za dany okres rozliczeniowy.

Wątpliwości podatnika dotyczyły tego, w którym roku podatkowym przedsiębiorstwo powinno uwzględnić otrzymane od kontrahentów rabaty potransakcyjne. Spółka uważała, że powinny być one uwzględniane w rozliczeniu podatkowym za rok podatkowy, w którym udzielono tych rabatów. Natomiast zdaniem organu podatkowego, faktury korygujące, dokumentujące otrzymanie rabatu, odnoszące się do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami danego roku podatkowego, otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania podatkowego za ten rok, powinny być ujmowane w roku podatkowym rozpoznania kosztu bezpośredniego (pierwotnego).

Organ podatkowy twierdził, że późniejsze wystawienie faktury korygującej nie określa nowego zdarzenia gospodarczego (i tym samym nie generuje nowych kosztów), tylko zmienia już zaistniałe zdarzenie. Tym samym spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodu za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Sprawa ostatecznie trafiła przed NSA, który nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego, że korekta powinna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów podatkowych. NSA stwierdził, że minister finansów błędnie uznał w zaskarżonej interpretacji, że korekta wysokości poniesionego wydatku powinna być zawsze odniesiona do okresu rozliczeniowego, w którym koszt został ujęty w ewidencji księgowej.

Źródło:

Wyrok NSA z 25 marca 2015 r., II FSK 955/14

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37119 )
Array ( [docId] => 37119 )