Rozliczenie straty zlikwidowanego zakładu polskiej spółki położonego w UE

Kategoria: CIT
Data: 19-02-2016 r.

Spółka może prowadzić działalność, w którymś z krajów UE w postaci zakładu. Sprawdź, jak rozliczyć stratę osiągniętą przez taki zakład.

Dochód z zakładu położonego na terenie innego państwa UE jest opodatkowany w tym państwie, gdzie położony jest zakład. Strata z działalności zakładu również jest rozliczana od dochodu uzyskanego przez zakład. Powstaje problem w sytuacji, gdy zakład położony na terenie kraju UE uzyskiwał stratę w kolejnych latach podatkowych i nie mógł jej rozliczyć, a następnie zakład został zlikwidowany i pozostała nierozliczona strata. Czy w takiej sytuacji o nierozliczoną stratę uzyskaną ze zlikwidowanego zagranicznego zakładu można pomniejszyć dochody uzyskane przez spółkę z siedzibą w Polsce, a jeśli tak, to czy do rozliczenia tej straty można zastosować zasady przewidziane w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.

W tej kwestii istnieje od wielu lat spór pomiędzy podatnikami i fiskusem. W ocenie organów podatkowych bowiem takiej straty nie można odliczyć od dochodów spółki uzyskanych w kraju. Swoje stanowisko organy argumentują tym, że przepisy ustawy o CIT nie przewidują możliwości odliczenia w Polsce straty, która powstała na skutek działalności zakładu położonego i opodatkowanego w jednym z krajów UE, natomiast wyroki sądów zapadające w ostatnich dwóch latach skłaniają się do jednolitego stanowiska, że w przypadku likwidacji zakładu w położonego w innym kraju UE spółka polska może rozliczyć pozostałą nierozliczoną stratę tego zakładu.

Prymat prawa wspólnotowego nad prawem krajowym

   W przypadku kolizji norm prawa krajowego z normami prawa unijnego pierwszeństwo ma prawo unijne. Zasada prymatu prawa unijnego prowadzi do konieczności interpretowania art. 7 ustawy o CIT według zasady zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową oraz swobody przedsiębiorczości i równości konkurencji, przyjętych w art. 18 i art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu UE (dalej: TFUE).

Za prawne uzasadnienie ograniczenia zasady swobody przedsiębiorczości należy w konsekwencji uznać następujące względy interesu ogólnego: (1) ochrona władztwa podatkowego, (2) zapobieganie ryzyku podwójnego uwzględnienia strat, (3) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Jeżeli ww. powody nie występują, ograniczenie możliwości rozliczenia straty stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobody przedsiębiorczości. W przypadku gdy zagraniczny oddział zostaje zlikwidowany, nie zachodzi żadna z ww. przesłanek uzasadniających ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Takie stanowisko zajął m.in. NSA w wyroku z 15 października 2014 r.

Rozliczenie straty ze zlikwidowanego zagranicznego zakładu

Likwidacja zakładu zagranicznego spółki, która skutkuje nierozliczeniem straty w systemie podatkowym innego państwa UE wymaga przyjęcia, że na gruncie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT tej spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład. Jak wynika z orzecznictwa (np. wyrok WSA w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. III SA/Wa 2913/14), jedynie taka wykładnia ustawy o CIT spełni wymaganie prawa wspólnotowego, aby korzystanie przez państwo członkowskie (w tym przypadku Polskę) z autonomii w zakresie regulacji podatków bezpośrednich nie naruszyło zasady swobody przedsiębiorczości, przez tworzenie sytuacji dyskryminujących jedne podmioty gospodarcze (posiadające zakłady zagraniczne w obszarze UE) względem innych (spółki działające jedynie przez zakłady krajowe). A zatem polska spółka jest uprawniona do rozliczenia w Polsce części straty związanej z działalnością swojego zakładu położonego na terenie kraju członkowskiego UE w wysokości, w której strata ta nie będzie mogła być rozliczona w kraju położenia zakładu w chwili likwidacji tego zakładu, nawet jeśli taka możliwość nie wynika z przepisów krajowej ustawy podatkowej. Rozliczenie to powinno nastąpić na tej samej podstawie, na jakiej nastąpiłoby rozliczenie straty w Polsce, tj. na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38603 )
Array ( [docId] => 38603 )

Array ( [docId] => 38603 )