Podatek od sprzedaży detalicznej już od 1 września 2016 r.

Data: 05-08-2016 r.

Ustawa z 6 lipca o podatku od sprzedaży detalicznej określa formalne i materialne elementy konstrukcji nowego podatku, który ma charakter przychodowy i dotyczy sprzedaży detalicznej towarów. 

Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Przez sprzedawców detalicznych rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Pod pojęciem konsumenta rozumie się osobę fizyczną: nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego.  Sprzedaż towarów na rzecz tych trzech kategorii podmiotów jest objęta podatkiem od sprzedaży detalicznej. Od nowego podatku wyłączone są osoby (przedsiębiorcy), dla których sprzedaż dokumentowana będzie fakturą VAT zawierającą numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Przedmiotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Do tego przychodu zalicza się również kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Jednocześnie przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu VAT.

Zapamiętaj!

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego VAT.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określany jest na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT. W sytuacji gdy na kasie fiskalnej zostanie zaewidencjonowany przychód ze sprzedaży dokonanej na rzecz przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a następnie potwierdzony wystawieniem faktury VAT, to przychód wynikający z tej faktury nie będzie uwzględniony w podstawie opodatkowania. Natomiast nie ma podstaw do korygowania podstawy opodatkowania o przychód udokumentowany fakturami VAT wystawionymi nabywcom dokonującym zakupu poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

  1. energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
  2. paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
  3. używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym;
  4. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy o podatku akcyzowym;
  5. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy

Podstawą opodatkowania będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu (bez VAT) ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł i dotyczyć będzie przychodu osiągniętego od tej chwili do końca danego miesiąca. Kwota przychodu będzie liczona narastająco w kolejnych dniach od rozpoczęcia sprzedaży podatnika w danym miesiącu do zakończenia sprzedaży w tym miesiącu. A zatem, przychód, który zostanie osiągnięty przez podatnika do łącznej wysokości 17 mln zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu. W konsekwencji kwota wolna od podatku będzie wynosić 17 mln zł miesięcznie, co daje kwotę 204 mln zł rocznie. Z chwilą osiągnięcia miesięcznie tego przychodu wartość nadwyżki, liczona narastająco, ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu. W podatku została wprowadzona progresywna stawka podatku uzależniona od wielkości przychodu.

Stawki podatku wynoszą:

  1. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł
  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39327 )
Array ( [docId] => 39327 )