Stosując ceny w euro trzeba stosować ustawowe zasady przeliczania walut

Autor: Tomasz Krywan
Data: 18-06-2014 r.

Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą towarów nie może stosować wybranego przez siebie przelicznika walutowego i na tej podstawie ewidencjonować sprzedaży na kasie rejestrującej. Przeliczenie należy sporządzać na podstawie kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Bywa że przedsiębiorcy handlujący detalicznie niektórymi towarami umieszczają obok cen w złotych polskich także ceny w euro. Klienci za towary mogą płacić zarówno w polskiej, jak i europejskiej walucie. Należy jednak pamiętać, aby dokonywać przeliczeń euro na złote zgodnie z ustawowymi zasadami.

 

W takiej właśnie sprawie wypowiedział się niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła podatnika zajmującego się handlem detalicznym papierosami. Przedsiębiorca wyliczał płatność w walucie obcej jako iloraz ceny ustalonej w złotówkach przez przyjęty na dany dzień kurs EURO. Kurs ten ustalany był na podstawie kursów rynkowych. Na koniec dnia podatnik zliczał utarg, osobno w PLN i dla EUR. Euro przeliczał według kursu NBP z danego dnia. Na koniec miesiąca rozliczał sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej na podstawie raportów miesięcznych z urządzenia fiskalnego, a różnicę pomiędzy tymi raportami a obliczonymi utargami ujmował w księgach rachunkowych jako dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Taki sposób rozliczeń zakwestionował urząd skarbowy.

Sprawa trafiła do WSA w Gorzowie Wielkopolskim, który przyznał rację podatnikowi. Uznał, że przedsiębiorca sprzedający artykuły tytoniowe w ramach prowadzonej działalności stosował ceny wyrażone w walucie krajowej, zatem obrotem również była kwota wyrażona w walucie krajowej.

Przeciwnego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie sprawa trafiła. NSA uznał, że w sytuacji gdy klient za towar płaci w euro, podatnik nie może stosować wybranego przez siebie przelicznika walutowego i w ten sposób ewidencjonować obrotu na kasie rejestrującej.

Zgodnie z przepisami przeliczenia walut obcych na złote dokonuje się na podstawie kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski. Podatnicy nie mają zatem w tym zakresie swobody.

Kurs przeliczeniowy obowiązujący do celów VAT może być jednak dla danej transakcji inny od kursu przeliczeniowego obowiązującego do celów podatku dochodowego. Kwoty VAT na fakturach i paragonach podatnik zawsze wykazuje w złotych. Faktury w walutach obcych, bez przeliczeń, mogą być wystawiane, tylko w przypadkach gdy nie jest na nich wykazywany VAT.

Źródło:

wyrok NSA z 14 maja 2014 r., I FSK 947/13

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35115 )
Array ( [docId] => 35115 )

Array ( [docId] => 35115 )