Wystąp do szefa administracji skarbowej o zatwierdzenia stosowanych cen transakcyjnych

Data: 01-04-2017 r.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz warunków wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami.

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej składają podatnicy, którym szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Załącznik do zeznania

 

Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Z treści powyższego wynika, że podmiotami obowiązanymi do złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej są podmioty, którym szef administracji skarbowej wydał stosowną decyzję. Jeśli zaś taka decyzja nie została wydana, to sprawozdania nie trzeba składać.

Na wniosek podmiotu krajowego szef administracji skarbowej może porozumiewać się z władzą podatkową właściwą dla podmiotu zagranicznego powiązanego z podmiotem krajowym (porozumienie dwustronne) lub władzami podatkowymi właściwymi dla podmiotów zagranicznych powiązanych z podmiotem krajowym (porozumienie wielostronne).

Wydanie decyzji następuje w oparciu o art. 20a § 1 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany „organem właściwym w sprawie porozumienia”, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym, a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych przez ten organ warunkach, w tym określa:

  1. profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa;

  2. algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;

  3. inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Wzór sprawozdania

W art. 27 ust. 3 ustawy o CIT wskazany został jedynie podmiot, który jest obowiązany do złożenia sprawozdania. Natomiast ustawodawca nie określił wyraźnie podmiotu, kto jest obowiązany do jego sporządzenia. Należy jednak zakładać, że skoro podatnik CIT ma obowiązek go złożyć, to również będzie musiał go sporządzić. Czynność tę może oczywiście zlecić, gdyż ustawa o CIT tego nie wyklucza.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40244 )
Array ( [docId] => 40244 )