W 2017 roku niższe stawki podatków i opłat lokalnych

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 17-08-2016 r.

Jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości, czy też opłaty uzdrowiskowej, o ile będą niższe stawki podatku od środków transportowych? Sprawdź już dziś.

Górne granice stawek kwotowych zmieniają się co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Nie tak dawno minister finansów opublikował obwieszczenie, z którego wynika, że w przyszłym roku górne granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą nieco niższe niż w 2016 roku.

Tabela. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 roku

 

Podatek lub opłata

Maksymalna stawka

Podatek od nieruchomości

Grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł od 1 m2 powierzchni

 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł od 1 m2 powierzchni

Budynki lub ich części

mieszkalne

0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od środków transportowych

Samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

804,30 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1341,76 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1610,10 zł

równej lub wyższej niż 12 ton

3072,52 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1878,43 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

do 36 ton włącznie

2374,85 zł

powyżej 36 ton

3072,52 zł

Przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1610,10 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

do 36 ton włącznie

1878,43 zł

powyżej 36 ton

2374,85 zł

Autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

mniejszej niż 22 miejsca

1901,24 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsc

2403,69 zł

Opłata targowa

751,65 zł dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,17 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,08 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,24 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

118,97 zł rocznie od jednego psa

Opłata reklamowa

stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,45 zł dziennie;

stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39430 )
Array ( [docId] => 39430 )