Uznanie spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową na gruncie PCC

Kategoria: PCC
Data: 07-01-2013 r.

Takie podejście może nieść ze sobą liczne korzyści dla podatników. Przykładowo pożyczki udzielane przez wspólników spółce, mogłyby wówczas korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PCC, podczas gdy w spółce osobowej są one zrównane ze zmianą umowy spółki i jako takie podlegają opodatkowaniu.

W ostatnich tygodniach trwa dyskusja wokół planów Ministerstwa Finansów, z których wynika, że spółki komandytowo-akcyjne miałyby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, tak jak spółki kapitałowe. Do pełnego zrównania spółki komandytowo-akcyjnej z innymi spółkami kapitałowymi na gruncie podatkowym, brakuje jednak uwzględnienia podobnej zmiany w innych ustawach podatkowych.

Aktualnie art. 1a pkt 1 ustawy PCC wyraźnie nakazuje uznawać spółkę komandytowo-akcyjną za spółkę osobową. Czynności dokonywane więc z udziałem tej spółki podlegają opodatkowaniu przewidzianemu dla spółek osobowych, co często nie jest korzystne z punktu widzenia tejże spółki lub jej wspólników (akcjonariuszy).

Tymczasem obowiązująca aktualnie Dyrektywa 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, przewiduje, że przez spółkę kapitałową rozumieć należy m.in. te spółki, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie, jak również spółki, których członkowie mają prawo zbywania swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swoich udziałów.

W istocie polska spółka komandytowo-akcyjna mieści się w definicji spółki kapitałowej zawartej w Dyrektywie:

  1. Po pierwsze bowiem, akcje spółki komandytowo-akcyjnej mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Jako papiery wartościowe mogą one zostać dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  2. Po drugie natomiast, prawa wynikające z akcji mogą być zbywane przez akcjonariuszy bez upoważnienia pozostałych wspólników, a jednocześnie akcjonariusze odpowiadają za długi spółki tylko do wartości posiadanego udziału.
Autor: Łukasz Chłond, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego ECA Auxilium S.A.
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30827 )
Array ( [docId] => 30827 )