Darowizny na cele pożytku publicznego można odliczyć w PIT I CIT

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 17-03-2015 r.

Podatnicy mogą zmniejszyć wysokość swojego zobowiązania podatkowego w zeznaniach PIT i CIT za 2014 rok, poprzez zastosowanie ulg podatkowych. Od dochodu można odliczyć m.in. darowizny na cele pożytku publicznego.  

Obowiązujące przepisy pozwalają podatnikom na odliczanie od swojego dochodu darowizn na cele pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego wymienia kilkadziesiąt celów, na które mogą być przekazywane takie podlegające odliczeniu darowizny. Dotyczy to m.in.: pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej); działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych czy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Odliczone mogą być wyłącznie darowizny przekazane podmiotom pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego). Wymieniono tam np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe itp. Aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia, obdarowana organizacja musi realizować wskazane w ustawie cele społecznie użyteczne, nie musi jednak mieć statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Nie podlegają odliczeniu darowizny przekazane na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odliczenie od dochodu darowizny pieniężnej na cele działalności pożytku publicznego jest możliwe, pod warunkiem że jej wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Przepisy przewidują także możliwość odliczania darowizn przekazanych na rzecz instytucji pożytku publicznego funkcjonujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie odliczenie jest możliwe, pod warunkiem że podatnik przedstawi oświadczenie tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną z polskimi organizacjami pożytku publicznego. Oprócz tego musi też istnieć podstawa prawna do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja ta posiada siedzibę.

Przepisy wyłączają możliwość odliczania darowizn przekazywanych na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami (art. 26 ust. 5 ustawy o PIT i art. 18 ust. 1a ustawy o CIT). Nie ma przy tym znaczenia ewentualna okoliczność, że tego rodzaju działalność stanowi dla obdarowanego jedynie działalność poboczną czy nawet marginalną.

Darowizny nie odliczą również przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania tej darowizny.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36720 )
Array ( [docId] => 36720 )