Darowizny na cele pożytku publicznego opłacalne podatkowo

Kategoria: PIT
Data: 19-02-2016 r.

Obowiązujące przepisy pozwalają podatnikom na odliczanie od swojego dochodu także darowizn na cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o działalności pożytku publicznego, do której odwołują się przepisy podatkowe, wymienia kilkadziesiąt celów, na które mogą być przekazywane takie podlegające odliczeniu darowizny. Dotyczy to m.in.: pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej); działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych czy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Odliczone mogą być wyłącznie darowizny podmiotom pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wspomnianej ustawy o działalności pożytku publicznego. Są tam wymienione np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe itp. Aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia, obdarowana organizacja musi realizować wskazane w ustawie cele społecznie użyteczne. Nie musi natomiast mieć statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Nie podlegają odliczeniu darowizny przekazane na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odliczenie od dochodu darowizny pieniężnej na cele działalności pożytku publicznego jest możliwe, pod warunkiem że jej wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Natomiast w przypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 ustawy o PIT i art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie należy mylić z przekazywaniem w PIT 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (poprzez podanie kwoty i numeru KRS tej organizacji). Wspomniane przekazanie, przysługujące osobom fizycznym na podstawie art. 45c ustawy o PIT, nie jest ulgą podatkową, ponieważ dla podatnika jest ono w istocie neutralne. Nic on na tym ekonomicznie nie zyskuje ani nic nie traci. W ten sposób staje się bowiem jedynie dysponentem części należnego budżetowi państwa podatku, decydując, na jakie cele (na rzecz której OPP) te pieniądze zostaną przekazane.

Odliczenie darowizny tylko do wysokości limitu

Podatnikom podlegającym ustawie o PIT, którzy przekazali darowiznę na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego, wolno odliczyć kwotę nie większą niż 6% dochodu wynikającego z zeznania rocznego . Jeśli natomiast wartość darowizny nie przekracza ww. pułapu, to odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny. Wspomniany limit zasadniczo odnosi się do sumy kwot wszystkich darowizn uprawniających do odliczenia, dokonanych przez podatnika w danym roku. Przy czym jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to każde z nich ma prawo do skorzystania z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn do wysokości 6% własnego dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym.

Natomiast podmioty podlegające ustawie o CIT mają możliwość odliczenia maksymalnie 10% dochodu w ramach rozliczania darowizn na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego. Również w tym przypadku wspomniany limit 10% dochodu dotyczy zarówno pojedynczych darowizn, jak i ich sumy.

Nie należy zapominać o tym, że przepisy wyłączają możliwość odliczania darowizn przekazywanych na rzecz:

  • osób fizycznych,

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami (art. 26 ust. 5 ustawy o PIT i art. 18 ust. 1a ustawy o CIT). Nie ma przy tym znaczenia ewentualna okoliczność, że tego rodzaju działalność stanowi dla obdarowanego jedynie działalność poboczną czy nawet marginalną.

Darowizny nie odliczą również przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%). Odliczenia nie stosuje się także w przypadkach, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT). Ponieważ zasadniczo darowizny nie są tego rodzaju kosztami, w praktyce dotyczy to wartości artykułów spożywczych przekazywanych na rzecz OPP z przeznaczeniem na prowadzoną przez nie działalność charytatywną. Odpisanie takich darowizn najpierw w koszty podatkowe, a następnie odliczenie ich od dochodu powstałego w wyniku potrącenia m.in. omawianych kosztów byłoby bowiem niezgodne z prawem.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38605 )
Array ( [docId] => 38605 )