Gdy dziecko pracuje, rodzic nie odliczy podatku

Kategoria: PIT
Data: 20-06-2013 r.

Rodzice nie skorzystają z ulgi podatkowej na dzieci, jeśli pełnoletni uczeń lub student podejmie pracę zarobkową i osiągnie dochód przekraczający 3089 zł.

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci małoletnich lub uczących się, które nie przekroczyły 25. roku życia. Osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych (według stawki 18 i 32%) może odliczyć od podatku dochodowego – pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej –kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego – jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali PIT (1/6 × 556,02 zł = 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Oznacza to, że w roku, w którym dziecko się urodziło, nie można odliczyć pełnej kwoty za cały rok, a jedynie za poszczególne miesiące.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku gdy przysługująca ulga jest wyższa od podatku, przepisy nie przewidują możliwości przesunięcia części odliczenia do zeznania za kolejny rok.

Nie zawsze można skorzystać z ulgi

Odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Ponadto z ulgi podatkowej nie skorzystają rodzice dziecka, uczącego się, które ukończyło 25. rok życia. Oznacza to, że w przypadku pełnoletnich:

 • uczniów kontynuujących naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
 • maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje również za miesiące wakacyjne;
 • maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
 • studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, w sytuacji gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.

Skorzystanie z ulgi prorodzinnej uniemożliwia również uzyskanie przez pełnoletnie uczące się dziecko dochodu – z wyjątkiem renty rodzinnej – przekraczającego kwotę 3089 zł.

Zawarcie małżeństwa przez dziecko wyłącza możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przez rodzica.

Prawo do ulgi przysługuje natomiast osobom sprawującym władzę rodzicielską nad dziećmi lub też sprawującym nad nimi opiekę na podstawie innych instytucji prawnych (prawny opiekun, rodzina zastępcza). Macocha lub ojczym, jeżeli nie przysposobią dziecka drugiego małżonka, nie mają prawa skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania tego dziecka nawet wtedy, gdy faktycznie się nim zajmują i ponoszą jego koszty utrzymania.

Praca pełnoletniego dziecka może pozbawić ulgi podatkowej

Prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie, uczące się dziecko istnieje tylko wówczas, gdy nie uzyskało ono w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu, tj. w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Wyjątek stanowią dochody uzyskiwane z renty rodzinnej.

W przypadku dzieci małoletnich nie wprowadzono żadnego limitu kwotowego dla osiąganych przez nie dochodów, który miałby pozbawiać ich rodziców prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej. Niezależnie od wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym, ich rodzice mają prawo do ulgi prorodzinnej.

Renta socjalna i zasiłek pielęgnacyjny nie pozbawiają ulgi

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, którzy wychowują niepełnosprawne dzieci i w tym przypadku nie ma znaczenia ich wiek. Nie ma również znaczenia wysokość osiąganego przez nie dochodu z tytułu otrzymywanej renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Ulga prorodzinna przysługuje, gdy dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł; ten sam pułap rocznego dochodu odbierze prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej osobom posiadającym status samotnego rodzica i wychowującym jedno dziecko;
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego i nieposiadającego statusu samotnego rodzica nie przekroczyły w roku podatkowym 56.000 zł.

Rafał Styczyński, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31028 )
Array ( [docId] => 31028 )

Array ( [docId] => 31028 )