Jak po zmianach w PIT wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26. roku życia

Kategoria: PIT
Autor: Izabela Nowacka
Data: 13-08-2019 r.

Zgodnie z nowelizacją o zastosowaniu zwolnienia będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na dzień zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek będzie ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia (dzień/miesiąc/rok). 

Zwolnienie zostało ograniczone do kwoty 85.528 zł rocznie, czyli przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku. Taki limit będzie obowiązywał w stosunku do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. będzie stanowił 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł. Z uwagi na to, że przepisy wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., zwolnienie będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Nie ma więc znaczenia, za jaki okres przysługują. 

Oświadczenie składane od 1 sierpnia 2019 r. 

Przykład:

Załóżmy, że wynagrodzenie za lipiec zostanie wypłacone w sierpniu, zatem stanowi przychód sierpnia. Jednak o tym, czy ten przychód będzie już zwolniony z PIT zdecyduje fakt złożenia przez podatnika (pracownika/zleceniobiorcę) specjalnego pisemnego oświadczenia. 

 

Przepisy przejściowe stanowią bowiem, że w odniesieniu do przychodów uzyskanych od  1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku pracy (lub pokrewnych) albo z umowy/umów zlecenia, uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały z nowego zwolnienia.

Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Ustawodawca określił, od kiedy najpóźniej nie pobierać zaliczek, co pozwala wyciągnąć wniosek, że zwolnienie można zastosować wcześniej.

  1. W praktyce oznacza to, że pierwsze oświadczenia młodych pracobiorców można przyjmować począwszy od 1 sierpnia 2019 r., czyli dopiero od dnia wejścia w życie nowych przepisów.
  2. Jeżeli np. pracownik złoży oświadczenie w sierpniu przed wypłatą, to zaliczki za sierpień płatnik już nie pobierze. Natomiast jeśli oświadczenie zostanie złożone po wypłacie i pobraniu zaliczki, zwolnienie się uaktywni począwszy od września.

Nie ma urzędowego wzoru takiego oświadczenia, zatem każdy podatnik, którego zwolnienie dotyczy sporządza je samodzielnie.

Składki ZUS

Istotne jest to, że zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście (ze zleceń) przez młode osoby nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów. Tym samym, niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne na dotychczasowych zasadach.  

Przychody, które nie są uwzględniane

Przy obliczaniu kwoty przychodów objętych zwolnieniem nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia:

  • podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jeżeli podatnik nie złoży pisemnego oświadczenia w 2019 r., a będzie mu przysługiwało zwolnienie, podatek odzyska w zeznaniu rocznym za 2019 r. 

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41076 )
Array ( [docId] => 41076 )