Odliczenie darowizny od dochodu w PIT

Kategoria: PIT
Data: 13-03-2013 r.

Podatnik może skorzystać w PIT – 36 z odliczenia darowizn wykazując je w załączniku do zeznania PIT/O. Podatnik musi pokazać w tym załączniku oprócz kwoty przekazanej darowizny oraz kwoty dokonanego odliczenia dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w tym jego nazwę i adres. Odliczane od dochodu w zeznaniach rocznych darowizny dzielą się na limitowane i nielimitowane.

Zgodnie z przepisami podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane:

  1. organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych Będą to m.in. organizacje pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz inne wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536),
  2. na cele kultu religijnego,
  3. na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681 ze zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Darowizny pieniężne odliczane od dochodu powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Podatnicy, którzy w 2012 r. przekazali darowizny na cele wskazane w punktach 1 i 2, mają prawo do pomniejszenia w zeznaniu rocznym za ten rok swoich dochodów o ich wartość, jednak łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego dochodu.

Krew oddana bezpłatnie przez honorowego dawcę krwi jest traktowana do celów podatkowych jako darowizna. Podatnik, który oddał honorowo krew, ma prawo z tego tytułu odliczyć od dochodu w ramach limitu 6% kwoty wynikającej z przemnożenia ilości oddanej krwi przez ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten wynosi 130 zł za 1 litr (niezależnie od rodzaju oddanej krwi lub jej składników).

Wskazany limit 6% nie obowiązuje natomiast w odniesieniu do tzw. darowizn kościelnych. Darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem w wysokości nielimitowanej. Oczywiście nie można przekroczyć limitu dochodu, przy przekroczeniu którego odliczenie nie będzie możliwe. Warunkiem wyłączenia „darowizny kościelnej” z podstawy opodatkowania jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną pokwitowania odbioru oraz – w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Natomiast pozostałe darowizny przekazywane kościołom różnych wyznań na cele kultu religijnego mogą być odliczane tylko do wysokości 6% dochodu.

Jeśli darowizna była przekazywana organizacji zagranicznej, podatnik musi posiadać oświadczenie, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele społecznie użyteczne i prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Szczególne zasady mają zastosowanie do darowizn, które są przekazywane na cele krwiodawstwa przez honorowych dawców krwi. Powinny one zostać udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez jednostkę publicznej służby krwi nieuwzględniającym wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Zaświadczenie stanowi dowód, na podstawie którego darczyńca sam określa wysokość przysługującego odliczenia.

Kwotę wyliczonej ulgi należy najpierw wpisać do załącznika PIT/O w części B.1 przeznaczonej dla darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Następnie trzeba ją przenieść do zeznania PIT-36 (poz. 143 – podatnik, poz. 144 – małżonek).

Katarzyna Trzpiołam, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30967 )
Array ( [docId] => 30967 )