Rozliczanie abonamentów medycznych dla pracowników

Kategoria: PIT
Data: 28-04-2016 r.

W warunkach dużej konkurencji na rynku przedsiębiorcy podejmują różne działania w celu pozyskania najlepszych pracowników i utrzymania ich w firmie, a także zmotywowania ich do lepszej pracy. Coraz bardziej popularną formą takich działań jest oferowanie oprócz typowego wynagrodzenia za pracę także dodatkowych  świadczeń pozapłacowych – w tym abonamentów medycznych.

Świadczenie na rzecz pracowników wywołują konsekwencje w VAT. Jeśli chodzi o skutki przekazywania pracownikom pakietów medycznych na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, należy zwrócić uwagę na zapis art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Wskazany przepis stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Przy czym stosuje się go zarówno w odniesieniu do usług przekazywanych osobom trzecim  odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Usługi medyczne zwolnione od podatku

Z brzmieniem ww. regulacji koresponduje treść art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT która wskazuje, że zwolnione od tego podatku jest świadczenie usług medycznych, jeżeli zostały one nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (np. pracownika) od podmiotów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ww. ustawy (tj. świadczących wymienione w tych przepisach usługi medyczne).

Zapamiętaj!

Analiza treści art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że w ramach przekazywania pracownikom abonamentów medycznych może dochodzić do świadczenia usług, które jednakże będą korzystać ze zwolnienia od VAT jako usługi w zakresie opieki medycznej. Wspomniane zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, czy omawiane abonamenty przekazywane są pracownikom odpłatnie (w ramach refakturowania) czy nieodpłatnie. Bez znaczenia jest również to, czy odpłatność po stronie pracownika jest pełna, czy też jedynie częściowa.

Na zasadność zastosowania w takich przypadkach zwolnienia od VAT zwrócił uwagę m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2011 r. (nr IPPP2/443-591/11-4/JO). Odniósłszy się do powołanych wcześniej przepisów organ podatkowy stwierdził, że „(…) Ustawodawca objął zwolnieniem od VAT również przekazywane pracownikom przez pracodawców, nabywane przez nich w ramach tzw. pakietów medycznych, usługi w zakresie opieki medycznej”.

Refakturowanie usług medycznych na pracowników

Przykład:

Spółka zakupiła usługi medyczne, a następnie odsprzedała je swoim pracownikom jako tzw. pakiety medyczne. Ponieważ w rozpatrywanym przypadku doszło do refakturowania usług w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o VAT – ze względu na zwolnienie przewidziane w takim przypadku dla usług medycznych jednostka nie musi z tego tytułu rozpoznać należnego VAT. Przesądza o tym treść art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Pracodawca nie jest także zobligowany do rejestracji tej transakcji na kasie fiskalnej, ponieważ tego rodzaju odsprzedawanie usług własnym pracownikom jest zwolnione od ww. obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w związku z pozycją 35 załącznika do rozporządzenia kasowego. W tym zakresie podatnik może powołać się na wyjaśnienia organów podatkowych, np. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji z 22 września 2015 r. (nr IPPP2/4512-619/15-5/MT).

Ze względu na to, że zakup pakietów medycznych z reguły sprowadza się do zakupu usług medycznych, które co do zasady podlegają zwolnieniu od VAT – nie występuje tutaj kwota podatku naliczonego, która mogłaby podlegać odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Należy bowiem zauważyć, że w świetle powołanego przepisu możliwość dokonania takiego odliczenia uwarunkowana jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast przy przekazywaniu zwolnionych od VAT pakietów medycznych ten warunek nie zostanie spełniony. Podkreślił to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 stycznia 2015 r. (nr ILPP2/443-1033/14-5/EN).

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38989 )
Array ( [docId] => 38989 )