Składki zapłacone za byłego pracownika są dla niego przychodem

Kategoria: PIT
Data: 20-05-2014 r.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci ze swoich środków zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być pokryte z dochodu ubezpieczonego, wówczas po stronie pracownika powstanie przychód. Będzie tak także w sytuacji, gdy ubezpieczony nie pozostaje już w stosunku pracy z przedsiębiorcą. Od dochodów z tego źródła przychodów płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek oraz sporządzenia informacji PIT-11.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego; zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14; dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W przypadku, gdy zapłata zaległych składek ubezpieczeniowych nastąpiła za osobę fizyczną, która w chwili dokonania zapłaty pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku pracy, otrzymane świadczenie stanowi dla tej osoby (pracownika) przychód ze stosunku pracy.

Dla osoby fizycznej, która na moment dokonania zapłaty nie pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku pracy, ani też w żadnej innej więzi (np. stosunku cywilnoprawnym), zapłata zaległych składek stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Odmienne zasady postępowania płatnika - inne w stosunku do pracowników oraz inne w stosunku do byłych pracowników - nie różnicują sytuacji świadczeniobiorców (osób fizycznych). Dochody wykazane w PIT-11 lub w PIT-8C, podatnik jest obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym składanym stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 ustawy.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34914 )
Array ( [docId] => 34914 )

Array ( [docId] => 34914 )