Stypendium trzeba rozliczyć z urzędem skarbowym

Kategoria: PIT
Data: 06-09-2013 r.

Stypendia stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak niektóre z nich są objęte zwolnieniem. Nie zawsze też pracodawca może stypendium zaliczyć w koszty podatkowe.  

Stypendium może być ufundowane także przez przedsiębiorcę. Jego wysokość powinna zostać określona w umowie między fundatorem a stypendystą.

 

W przypadku ufundowania stypendium przez prywatną firmę świadczenie takie nie spełnia warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego. Wyjątek dotyczy organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, m.in. stowarzyszeń i fundacji.

Jeżeli stypendystą jest osoba, która nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą czy wykonawcą dzieła, wypłacane mu stypendium należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Zaliczają się do nich m.in.: zasiłki wypłacane z ubezpieczeń społecznych, stypendia, dotacje i subwencje inne niż związane z działalnością gospodarczą, inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej i kapitałów pieniężnych.

Stypendia z ZFŚS

Działalnością socjalną jest m.in. udzielanie pomocy materialnej osobom uprawnionym do korzystania z funduszu socjalnego. Do osób takich zaliczymy nie tylko pracowników lub emerytów (rencistów) będących byłymi pracownikami i członków ich rodzin, ale także inne osoby, którym prawo to zostało przyznane przez pracodawcę w regulaminie. Jeśli więc regulamin będzie przewidywał możliwość finansowania stypendiów w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej także osobom spoza firmy, finansowanie to może odbywać się ze środków funduszu socjalnego.

Informacja PIT-8C

W sytuacji gdy stypendium stanowi przychód z innych źródeł, fundator nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Powinien jednak do końca lutego następnego roku sporządzić informację na druku PIT-8C i przekazać ją podatnikowi (stypendyście) i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania stypendysty. Stypendysta samodzielnie rozlicza podatek dochodowy w swoim zeznaniu rocznym i opodatkowuje według skali podatkowej wraz z pozostałymi dochodami.

Stypendium a koszty podatkowe

Ufundowane stypendia trudno uznać za koszt mogący mieć wpływ na uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Nie jest też ono związane z działalnością prowadzoną przez fundatora.

Czy jednak może się zdarzyć, że stypendium uznamy za koszt uzyskania przychodu? W jednym z wyroków WSA uznał, że wypłaty stypendium nie są świadczeniami pracowniczymi, w sytuacji gdy studenci nie byli jeszcze pracownikami podatnika. Efekty zawartych umów stypendialnych będą dopiero wtedy, gdy fundator zatrudni stypendystów. W związku z tym zaliczenia wydatków na stypendia do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać po podjęciu przez stypendystów pracy u fundatora.

Podmioty dokonujące wypłaty stypendium są zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy. Płatnik pobiera zaliczki m.in. od stypendiów, jeśli podlegają opodatkowaniu:

  • przyznanych uczestnikom studiów doktoranckich oraz naukowych,
  • otrzymywanych przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych,
  • za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych,
  • przyznawanych studentom studiów dziennych,
  • za wyniki w nauce.

Kwoty pobranych zaliczek należy przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, a do końca stycznia następnego roku należy złożyć deklarację roczną PIT-4R.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31057 )
Array ( [docId] => 31057 )