Ulga prorodzinna na nowych zasadach

Kategoria: PIT
Data: 26-03-2015 r.

W zeznaniach rocznych podatnicy mogą zmniejszyć wysokość swojego zobowiązania podatkowego poprzez zastosowanie ulg podatkowych. Warto przy tym zwrócić uwagę nowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej.

Podatnicy wychowujący dzieci mają możliwość zmniejszenia swojego rocznego podatku w ramach tzw. ulgi na dzieci (określanej także mianem ulgi prorodzinnej), uregulowanej w art. 27f ustawy o PIT. Ulga, o której mowa przysługuje rodzicom pełniącym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym w sytuacji gdy dziecko zamieszkuje z rodzicami zastępczymi lub opiekunami. Natomiast opiekunowie prawni, którzy nie mieszkają wspólnie z dzieckiem jak również rodzice, którzy nie pełnią władzy rodzicielskiej – nie mają prawa do skorzystania z omawianej ulgi. Przywilej ten nie przysługuje również osobom dobrze sytuowanym materialnie, jeżeli mają tylko jedno dziecko. Dotyczy to rodziców osiągających łączny dochód w wysokości ponad 112.000 zł rocznie, a jeśli ulgę wykorzystują oboje rodzice, limit wynosi po 56.000 zł na każdego z nich.

 

Ulga na dziecko należy się podatnikom, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci bez względu na ich wiek, pod warunkiem pobierania zasiłku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej a także dzieci małoletnie. Ponadto ulga przysługuje w przypadku wychowywania dorosłych dzieci do 25. roku życia, jeśli studiują (także za granicą). Warunkiem skorzystania z przedmiotowej preferencji jest jednak to, żeby w trakcie roku podatkowego ww. dzieci nie osiągnęły dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową ani kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy użyciu 19% stawki w ogólnej kwocie przekraczającej 3.089 zł.

Z tytułu, o którym mowa podatnikom zasadniczo wolno rocznie odliczyć od podatku kwotę 1.112,04 zł na dziecko. Limit ten dotyczy jednak tylko ulgi na pierwsze i drugie dziecko, ponieważ kwoty odliczeń na trzecie, czwarte i kolejne dziecko są wyższe. Przy czym w bieżącym roku te kwoty uległy dodatkowemu zwiększeniu, tj. ulga na trzecie dziecko wzrosła z 1668 zł do 2.000 zł, natomiast na kolejne dzieci z 2.224 zł do 2.700 zł.

Ulga prorodzinna w PIT za 2014 r.

Wysokość odliczenia

Miesięcznie

Rocznie

Pierwsze dziecko

(przy dochodzie poniżej 56.000 zł lub 112.000 zł rocznie)

92,67 zł

1.112,04 zł

Drugie dziecko

(brak limitu dochodu)

92,67 zł

1.112,04 zł

Trzecie dziecko

166,67 zł

2.000,04 zł

Czwarte i kolejne dziecko

225 zł

2.700 zł

Oznacza to, że np. rodzina z jednym dzieckiem w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 za 2014 r. będzie mogła odliczyć maksymalnie 1. 112,04 zł; zaś z dwójką dzieci – 2.224,08 zł. Jednak już przy trójce dzieci łączny limit odliczenia będzie odpowiednio wyższy i wyniesie 4.224,12 zł, przy czwórce – 6.924,12 zł, przy pięciorgu zaś – 9.624,12 zł.

Przykład:

Zastosowanie ulgi prorodzinnej
Pani Janina ma troje dzieci w wieku odpowiednio 9,14 i 21 lat. Najmłodsze z nich jest uczniem szkoły podstawowej, średnie uczęszcza do gimnazjum, natomiast najstarsze (syn) od trzech lat pracuje zawodowo i osiąga z tego tytułu dochody w ramach stosunku pracy. W tej sytuacji w zeznaniu PIT-37 za 2014 r. podatniczce będzie przysługiwać ulga za dwoje najmłodszych dzieci, po 1.112,04 zł na każde z nich. Zatem łączna kwota odliczenia wyniesie 2.224,08 zł (tj. 1.112,04 zł x 2).

Co istotne, ulga prorodzinna naliczana jest miesięcznie. Oznacza to, że jeśli np. pierwsze dziecko urodziło się w trakcie 2014 r., to miesięczna kwota ulgi w wysokości 92,67 zł przysługuje za cały ten miesiąc, w którym podatnik został rodzicem a potem także za kolejne miesiące. Nie odliczy on zatem w takim przypadku całej rocznej kwoty ulgi przysługującej na jedno dziecko, w wysokości 1.112,04 zł (tj. 92,67 zł x 12 miesięcy), lecz jedynie kwotę przysługującą za miesiące, kiedy wychowywał potomka. Tak samo należy postępować w przypadku kolejnych dzieci, pamiętając o tym, że miesięczne stawki za trzecie czy czwarte (i następne) dziecko będą już zróżnicowane, wynosząc odpowiednio 166,67 zł i 225 zł.

Przykład:

Zastosowanie ulgi od dziecka poniżej 1 roku życia
Pierwsze dziecko państwa Nowaków urodziło się w sierpniu 2014 r. Za wspomniany okres małżonkowie (którzy przez cały ubiegły rok pozostawali w związku małżeńskim) osiągnęli łączny dochód w wysokości 109.750 zł. W tej sytuacji we wspólnym zeznaniu PIT-36 za ubiegły rok wolno im odliczyć tytułem ulgi prorodzinnej kwotę 463,35 zł (tj. 92,67 zł x 5 miesięcy).

W celu umożliwienia efektywnego skorzystania z ulgi mało zarabiającym podatnikom, u których wysokość sumy zaliczek na podatek zapłaconych w ciągu roku podatkowego nie wystarczała na odliczenie pełnego jej limitu, zmieniono przepisy w ten sposób, że już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r. odliczenia wolno dokonywać nie tylko od podatku, ale również od uiszczonych w trakcie roku składek ZUS oraz zdrowotnej (ale tylko od 7,75 proc. wymiaru tej składki). Tacy podatnicy, u których suma zaliczek na PIT pobranych w ciągu roku nie pozwala na pełne skorzystanie z ulgi na dziecko, w związku z czym odliczają ją także od ww. składek, oprócz dotychczasowego załącznika PIT/O, powinni złożyć wraz z zeznaniem także nowy druk PIT/UZ.

Mariusz Olech, Specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36790 )
Array ( [docId] => 36790 )