Wycieczka pracowników z ZFŚS a podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Pracodawca zobowiązany do posiadania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązany jest do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu. Popularną formą wykorzystania środków z ZFŚS jest zakup wycieczek dla pracowników, obecnych jak i byłych. Powstaje wówczas pytanie czy darmowa wycieczka turystyczna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem do innych źródeł należy zaliczyć m.in. świadczenia przekazywane byłym pracownikom – emerytom i rencistom.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zwalnia się od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W przypadku byłych pracowników (emerytów i rencistów) kwestie ewentualnego zwolnienia ww. świadczenia należy rozpatrywać w świetle art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Mając na uwadze wskazane powyżej uregulowania stwierdzić należy, iż wartość powyższego świadczenia stanowi w świetle ustawy o PIT przychód podatnika, bowiem uczestnicy wycieczki korzystając z niej nieodpłatnie uzyskali określoną korzyść finansową. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż brak jest przepisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego ww. świadczenie korzystałoby ze zwolnienia z opodatkowania.

Jeżeli sfinansowanie kosztów wycieczki odbywa się poprzez zakup wycieczki przez podatnika (to on jest nabywcą tej usługi), a więc przedmiotem świadczenia nie jest rzecz, lecz usługa turystyczna, to tego rodzaju świadczenie nie będzie korzystało ze zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 38 powołanej ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, bowiem świadczenie to nie jest ani świadczeniem rzeczowym ani świadczeniem pieniężnym, o którym mowa w powołanych przepisach – jest usługą.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IBPBII/1/415-89/1/HK, z 22 kwietnia 2010 r., w którym czytamy: "(...) Zatem w przypadku pracowników pracodawca jest zobowiązany do zakwalifikowania ww. świadczenia (sfinansowania kosztów wycieczki tj. przejazdu, noclegu, wyżywienia) do przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym do pobrania stosownej zaliczki na podatek dochodowy, a następnie wykazania tegoż przychodu w informacji PIT-11, gdyż wszystkie świadczenia pozostające w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. (...)".


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Tagi: pit 11, zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30895 )
Array ( [docId] => 30895 )