Do protokołu kontroli podatnik może wnieść sprzeciw

Data: 24-08-2013 r.

Wakacje to czas wzmożonych kontroli podatkowych. Najczęściej przedsiębiorcy sprawdzani są w zakresie ewidencjonowania transakcji za pomocą kas fiskalnych w ramach akcji „weź paragon”, ale nie tylko. Kontrola podatkowa w firmie może się skończyć negatywnymi dla podatnika konsekwencjami, ale nie musi.

Przed negatywnymi skutkami kontroli podatkowej w firmie przedsiębiorca może się bronić nie tylko podczas jej trwania, ale także po jej zakończeniu. Dokumentem świadczącym o tym, że kontrola się zakończyła, jest sporządzony protokół dokumentujący jej przebieg. Kontrola zostaje bowiem zakończona w dniu doręczenia takiego protokołu (art. 291 § 4 Ordynacji podatkowej). Sporządza się go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczany jest kontrolowanemu.

Przedsiębiorca nie musi się zgadzać z ustaleniami zawartymi w protokole. Kwestionowanie tych ustaleń powinno się jednak odbywać na zasadach i w terminie przewidzianych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy. W tym celu należy w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu złożyć do organu podatkowego zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Jednocześnie na poparcie swoich twierdzeń kontrolowany powinien przedłożyć wnioski dowodowe (art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej). Przy czym przepisy podatkowe nie zawierają żadnych szczególnych wymagań, odnośnie do formy, w jakiej wyjaśnienia bądź zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej należy sporządzić. Pismo w tej sprawie powinno więc czynić zadość ogólnym zasadom dotyczącym sporządzania pism procesowych. Wspomniany 14-dniowy termin do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu jest terminem materialnym, który nie podlega przywróceniu. Potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 9 lutego 2007 r. (I SA/Kr 923/05).

 

Organ kontrolujący ma obowiązek rozpatrzyć zastrzeżenia, a następnie w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego, w jaki sposób zostaną załatwione. Powinien też wskazać m.in. na zastrzeżenia, które nie zostały przez niego uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Co istotne, przepisy nie wskazują ile razy kontrolowanemu wolno wnosić zastrzeżenia (wyjaśnienia) do protokołu kontroli.

Należy zatem przyjąć, że tego rodzaju pisma można składać wielokrotnie, oczywiście pod warunkiem dokonania tych czynności w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Inaczej mówiąc, złożenie jednego pisma w tej sprawie nie wyklucza możliwości składania kolejnych, będących np. uzupełnieniem uwag pierwotnie przekazanych do organu podatkowego.

Brak złożenia zastrzeżeń (wyjaśnień) we wspomnianym wcześniej terminie będzie formalnie oznaczać, że podatnik (płatnik, inkasent) nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Brak aktywności kontrolowanego może skutkować negatywnymi dla niego konsekwencjami. Należy bowiem pamiętać o tym, że protokół kontroli poddawany jest następnie ocenie w ewentualnym postępowaniu podatkowym. W takim przypadku, wobec niezakwestionowania już na wczesnym etapie sporu z organami podatkowymi dokonanych przez nie ustaleń, szanse przedsiębiorcy na korzystne dla niego rozstrzygnięcie znacznie maleją. Wprawdzie nadal wolno mu będzie dochodzić swoich racji w toku wspomnianego postępowania, jednakże z punktu widzenia jego interesów wskazane jest jak najwcześniejsze przedstawienie faktów i dowodów podważających twierdzenia kontrolujących zawarte w protokole.

Należy bowiem zauważyć, że terminowe złożenie wyjaśnień i zastrzeżeń do omawianego dokumentu w wielu przypadkach prowadzi do tego, że fiskus uznaje racje kontrolowanego i takie postępowanie w ogóle nie zostaje wszczęte. Postępowania podatkowego wobec podatnika nie wszczyna się bowiem w sytuacji, gdy złożone przez niego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostaną w całości uwzględnione przez kontrolujących (art. 165b Ordynacji podatkowej).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31174 )
Array ( [docId] => 31174 )

Array ( [docId] => 31174 )