Czy dostosowałeś rozliczenia VAT do zmian kodeksu celnego UE

Data: 01-04-2017 r.

Od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy celne, które zostały uchwalone i obowiązują we wszystkich krajach UE. W związku tym zmodyfikowano przepisy ustawy o VAT, w celu dostosowania ich do nowych regulacji celnych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi muszą zapoznać się z nowymi zasadami w zakresie m.in. rozliczania VAT oraz podatku akcyzowego. To konsekwencja nowelizacji tych przepisów, dokonanej ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Jednolite przepisy celne w Unii Europejskiej

 

Nowe regulacje, które tworzy tzw. pakiet Unijnego Kodeksu Celnego mają przyczynić się do poprawienia funkcjonowania unii celnej jako całości, poprzez stosowanie przez krajowe służby celne wszystkich państw członkowskich jednolitych przepisów celnych na całym obszarze celnym UE.

Zmiany w kodeksie celnym

W ramach nowych przepisów kodeksowych dokonano zmian m.in. w zakresie:

  • postępowania celnego,

  • procedur celnych – m.in. poprzez zmianę terminologii oraz zmniejszenie liczby wskazanych procedur,

  • długu celnego i zabezpieczeń celnych – np. pod kątem możliwości korzystania z zabezpieczenia w obniżonej wysokości oraz poprzez zwiększenie liczby przypadków wygaśnięcia długu celnego,

  • procedur uproszczonych – odnośnie do instytucji uproszczonego zgłoszenia celnego oraz wpisu do rejestru zgłaszającego;

  • upoważnionego przedsiębiorcy AEO – określono m.in. dodatkowe warunki, od których będzie zależeć przyznanie przedsiębiorcy takiego statusu, a także rozszerzono katalog korzyści celnych dla tej grupy podmiotów (np. obniżone zabezpieczenie generalne, zezwolenia na tzw. samoobsługę celną czy stosowanie procedury scentralizowanej, tj. złożenia w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy zgłoszenia celnego towarów, które będą przedstawione w innym urzędzie celnym).

Wpływ zmian procedur celnych na VAT

Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego mają obowiązywać w każdym kraju UE wprost. Oznacza to, że krajowe regulacje w zakresie prawa celnego funkcjonujące w poszczególnych państwach Wspólnoty mają jedynie charakter uzupełniający. Dotyczy to również zmian w zakresie przepisów o VAT oraz o podatku akcyzowym.

Nowe procedury oraz terminologia, które wprowadził Unijny Kodeks Celny spowodowały bowiem konieczność dostosowania do nich nie tylko krajowych regulacji celnych, z ustawą z 19 marca 2004 r. – Prawo celne na czele, ale również tych, które normują kwestie podatkowe.

Ze względu na to, że nie ma już procedury przetwarzania pod kontrolą celną, wykreślono nazwę tej procedury z przepisów art. 17 ust. 2 i art. 26a ust. 2 ustawy o VAT. Ponadto uchylony został art. 19a ust. 10 wspomnianej ustawy, który określał zasady powstawania obowiązku podatkowego dla towarów objętych tą procedurą. Dodano natomiast nowe przepisy (m.in. art. 19a ust. 10a) mające na celu opodatkowanie VAT importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, w sytuacji gdy następuje uproszczone zakończenie tej procedury.

W świetle powołanych regulacji w przypadku importu towarów objętych tą procedurą obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 ww. rozporządzenia wykonawczego 2015/2447.

Oprócz VAT i akcyzy nowela prawa celnego wprowadziła zmiany w 21 innych ustawach, nie tylko podatkowych, ale również m.in. w ustawie o: izbach gospodarczych; Służbie Celnej; wyrobach medycznych; systemie oceny zgodności i nadzoru rynku.

Mariusz Olech, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40228 )
Array ( [docId] => 40228 )