Po spełnieniu warunków usługi edukacyjne są zwolnione z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 30-03-2017 r.

Usługi kształcenia świadczone przez wykładowcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Czego dotyczyła sprawa? 

Chodziło o nauczyciela akademickiego, który rozpoczął prowadzenie działalności. Większość świadczonych usług polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz prowadzeniu prac dyplomowych na rzecz politechniki. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych organizowanych oraz kursach, szkoleniach i warsztatach.

 

Zajęcia dydaktyczne oraz prowadzenie prac dyplomowych realizowane będą w ramach kształcenia zawodowego oraz będą finansowane w całości ze środków publicznych. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Podatnik chciał wiedzieć, czy świadczone przez niego usługi podlegają zwolnieniu z VAT.

Organ podatkowy odmówił pełnego prawa do zwolnienia z VAT. 

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd uznał, że podatnik, jako podwykonawca uczelni będącej podmiotem prawa publicznego, świadczy typowe dla uczelni usługi edukacyjne.

Skoro podmioty niepubliczne o celach komercyjnych świadczące usługi mogą korzystać ze zwolnienia, to nie ma przeszkód, aby osoba będąca nauczycielem akademickim, świadcząca na zlecenie państwowej uczelni jako podwykonawca usługi edukacyjne, nie korzystała ze zwolnienia odnoszącego się do usług edukacyjnych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od VAT zwolnione od podatku są niektóre usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, tj. usługi obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, przy czym bez znaczenia jest czas trwania kursu w zakresie kształcenia lub przekwalifikowania (art. 44 unijnego rozporządzenia 282/2011).

Kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe

W konsekwencji – jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 kwietnia 2016 r. (sygn. I SA/Łd 139/16) – (…) „przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe, o którym mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a więc takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po zakończeniu nauki jest w stanie podjąć pracę zarobkową lub wykonywać określony zawód”.

Z komentowanego wyroku wynika, że pojęcie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy rozumieć szeroko. Obejmuje  ono również usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach. W konsekwencji świadczenie takich usług może korzystać ze zwolnienia od VAT.

Zastrzec jednak należy, że dotyczy to wyłącznie usług finansowanych w całości lub w przynajmniej 70% ze środków publicznych. Co prawda usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione od VAT jeszcze w dwóch przypadkach (gdy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz gdy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – w zakresie usług objętych akredytacją), lecz przypadki te w przypadku usług prowadzenia zajęć dydaktycznych nie mają miejsca.

Powoduje to, że zwolnione od VAT na podstawie wskazanych na wstępie przepisów są przede wszystkim usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach publicznych (dla takiej też uczelni usługi świadczył podatnik, którego dotyczy komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego). W przypadku usług prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach niepublicznych sytuacja taka ma miejsce stosunkowo rzadko (najczęściej w przypadkach finansowania zakupu tych usług przez uczelnie niepubliczne ze środków unijnych).

Sprawdź też w Portalu FK:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I FSK 415/15

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40180 )
Array ( [docId] => 40180 )