Jak rozróżnić eksport od WDT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-12-2012 r.

Wywóz towarów do kraju trzeciego, niezależnie od tego, czy nabywcą jest podmiot z UE, czy spoza jest eksportem towarów. Czynność polegająca na sprzedaży towarów kontrahentom unijnym stanowi z reguły u polskiego podatnika VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

WDT, czyli dostawa w ramach UE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z terytorium kraju w ramach dostawy towaru na terytorium państwa członkowskiego (inne niż terytorium kraju). Przy czym WDT ma miejsce pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

  • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  • niewymienionymi w powyższych pkt. 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
  • podmiotem innym niż wymienione w powyższych pkt. 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%. Aby skorzystać z tej stawki należy spełnić określone warunki.

Bezpośredni wywóz towaru nie jest warunkiem WDT

NSA stwierdził, że w sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach WDT lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta wówczas przysługuje mu prawo do zastosowania stawki VAT 0 %. Wyrok NSA z 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 64/10.

Aby WDT wystąpiła, zarówno nabywca jak i dostawca muszą spełniać dodatkowe warunki określone w art. 13 ustawy o VAT.

Eksport, czyli wywóz towarów poza terytorium UE

Z kolei eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE w wykonaniu dostawy towarów, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 8, art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa o VAT.

Autor: Jerzy Bagiński

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31297 )
Array ( [docId] => 31297 )

Array ( [docId] => 31297 )