Kopia IE-599 uprawnia do 0% stawki VAT w eksporcie

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 05-04-2013 r.

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła wiele uproszczeń. Od 1 kwietnia 2013 r. zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące dokumentowania transakcji dla potrzeb stosowania 0% stawki VAT w eksporcie towarów.

W dodanym do art. 41 ustawy o VAT ust. 6a wskazano przykładowy (otwarty) katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE. Jest to warunek do zastosowania stawki 0% VAT.

Takie brzmienie przepisów umożliwia stosowanie stawki 0% także w przypadku, gdy w innych państwach funkcjonują inne niż wymienione w tym przepisie dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE.

Jedną z najważniejszych praktycznych konsekwencji tej zmiany jest ustawowe potwierdzenie, że kopia elektronicznego komunikatu IE 599 (lub potwierdzona przez urząd celny kopia papierowego zgłoszenia celnego) daje prawo do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.

Wątpliwości interpretacyjne mogą natomiast pojawić się odnośnie sposobu zapewnienia autentyczności kopii komunikatu IE-599. Skoro jednak oryginał dokumentu potwierdzającego wywóz ma formę dokumentu elektronicznego to wydaje się, że jego kopia może mieć taką samą formę. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w wyroku NSA z 27 kwietnia 2012 r. (I FSK 925/11).

 

Przepisy przed zmianą

Przepisy po zmianie

art. 41

ust. 6a

brak

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

art. 41

ust. 6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

Podstawa prawna:

  • art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  • art. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35)

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31341 )
Array ( [docId] => 31341 )

Array ( [docId] => 31341 )