Likwidując działalność gospodarczą trzeba prawidłowo zakończyć księgowość

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 12-09-2013 r.

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku gdy firmy była podatnikiem VAT, wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego VAT. Nie ma natomiast obowiązku zapłaty dodatkowego podatku dochodowego.

W momencie zakończenia działalności gospodarczej (na dzień likwidacji) podatnik musi sporządzić wykaz majątku. Powinien on zawierać:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika, w tym także kwotę, która już została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji oraz
  • sumę odpisów amortyzacyjnych.

Może to mieć wpływ na sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży składników majątku wykorzystywanych przez podatnika w działalności gospodarczej. Przychód z takiej sprzedaży podlega opodatkowaniu – jeżeli w momencie sprzedaży nie upłynęło jeszcze 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik dokonał likwidacji swojej działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej po upływie wskazanego okresu i transakcja ta nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej - nie uzyskuje się przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Podatnicy muszą jednak pamiętać o prawidłowym zakończeniu rozliczeń księgowych. Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów oraz odprowadzający podatek zryczałtowany – sporządzają spis z natury. Natomiast podatnicy prowadzący księgi rachunkowe – przeprowadzają inwentaryzację w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Odprowadzenie VAT w czasie likwidacji działalności

Na moment likwidacji działalności gospodarczej podatnika VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary produkcji własnej oraz towary, które nie były przedmiotem dalszej dostawy, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do tych towarów.

Odprowadzenie VAT związanego z likwidacją działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury na dzień zaprzestania prowadzenia działalności. Spis wraz z informacją o kwocie podatku należnego ustalonej na podstawie tego spisu, należy dołączyć do deklaracji podatkowej za okres, w którym nastąpiła likwidacja działalności.

W sytuacji, w której podatnik rozliczy VAT należny od towarów pozostałych z działalności gospodarczej, a następnie dokonana sprzedaży tych towarów w ciągu 12 miesięcy od dnia likwidacji, czynność ta pozostanie poza zakresem VAT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31464 )
Array ( [docId] => 31464 )