Obowiązek podatkowy VAT przy wykonywaniu usług

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-02-2014 r.

Według nowych zasad obowiązek podatkowy w VAT od usług powstaje najczęściej z chwilą ich wykonania. Wyjątkiem jest otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi. Taka wpłata skutkuje koniecznością rozliczenia podatku.  

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują, co należy rozumieć przez wykonanie usługi. Uznaje się najczęściej, że następuje to wtedy, gdy usługodawca wykonał ostatnią z czynności składających się na daną usługę.

Dla wykonania usługi konieczne jest często zaakceptowanie jej wykonania przez usługobiorcę. W niektórych przypadkach powoduje to, że do wykonania usługi (a w konsekwencji do powstania obowiązku podatkowego w VAT) nie dochodzi.

O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Jest on określony przez umowne postanowienia stron. To one decydują o tym, z chwilą wykonania jakich czynności należy uznać daną umowę za wykonaną (chyba że chwila ta określana jest przez przepisy regulujące dany rodzaj usługi).

Należy jednak pamiętać, że podmioty zawierające tego typu umowy nie mogą w nich modyfikować charakteru wykonywanej usługi. Nie można także określać w niej zdarzeń skutkujących sztucznym uznaniem usługi za wykonaną, w szczególności nie jest dopuszczalne sztuczne opóźnianie w ten sposób momentu wykonania czynności.

Do zdarzeń, które strony mogą umownie uznać za skutkujące wykonaniem usługi, należy m.in.: otrzymanie dokumentów potwierdzających wykonanie określonych czynności. Dotyczy to w szczególności usług transportowych i spedycyjnych.

O wykonaniu usługi decyduje również jej charakter, który określają strony umowy cywilnoprawnej (z wyjątkiem sytuacji, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący zasady danego rodzaju usług). Skoro zatem w drodze umowy cywilnoprawnej strony zgodnie postanowią, że daną usługę uznaje się za wykonaną np. z chwilą otrzymania ściśle określonych dokumentów, to jest ona wykonana po ziszczeniu się tego warunku.

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy dotyczące czynności rozliczanych okresowo. I tak zgodnie z nowo dodanym art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Trwa to aż do momentu zakończenia wykonywania tej usługi. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich usług, których świadczenie rozliczane jest okresowo – w tym także do czynności niebędących usługami ciągłymi.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33784 )
Array ( [docId] => 33784 )

Array ( [docId] => 33784 )