Komu zwolnienie z kas rejestrującej w 2017 roku

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 24-10-2016 r.

Jest już projekt nowego rozporządzenia ministra finansów. Kto zyska, ko straci zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej.

Ministerstwo finansów opublikowało projekt z 21 września 2016 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia określone tym projektem będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Wskazany projekt w większości powtarza treść przepisów obecnego rozporządzenia. W projektowanych przepisach można jednak odnaleźć kilka zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących.

Uzależnienie stosowania niektórych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania od upoważnienia banku lub SKOK-u do przekazywania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku

Jak jest teraz?

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1)     dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),

2)     świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

(§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 i 38 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1215, dalej: obecne rozporządzenie).

Obecnie nie jest warunkiem korzystania z tych zwolnień upoważnienie banków lub SKOK-ów do przekazywania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku.

Jak będzie po zmianach?

Warunkiem korzystania ze wskazanych zwolnień będzie to, aby podatnik najpóźniej przed dniem wykonania tych czynności upoważnił (co do zasady, do końca 2017 r.; jednakże w przypadku podatników obecnie korzystających ze wskazanych zwolnień termin upoważnienia, o którym mowa, oraz rozpoczynających korzystanie z nich z dniem 1 stycznia 2017 r. upływać ma z końcem 2016 r. - zob. § 9 projektu) bank mający siedzibę na terytorium kraju lub SKOK, której jest członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku

Nowe zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

Omawiany projekt przewiduje dodanie dwóch nowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienia te mają obejmować:

1)     usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 projektu); świadczenie takich usług ma jednocześnie zostać wyłączone z katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (zob. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f projektu),

2)     jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez niektóre ich jednostki organizacyjne (§ 3 ust. 1 pkt 5 projektu).

Usługi opłacane bezgotówkowo

Zmiany przewidują też wyłączenie bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania niektórych usług opłacanych bezgotówkowo. Dotyczyć to ma opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego (zob. § 4 ust. 2 pkt 2 projektu).

Nie będzie dwumiesięcznego zwolnienia

Projekt zakłada likwidację dwumiesięcznego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczącego podatników, którzy rozpoczynają świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Obecnie zwolnienie takie wynika z przepisów § 9 ust. 4 i 6 obecnego rozporządzenia.

Więcej o VAT sprawdź w Portalu FK:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39661 )
Array ( [docId] => 39661 )