W niektórych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Jakub Rychlik
Data: 30-03-2017 r.

Załóżmy, że przedsiębiorca otrzymuje w całości zapłatę za wykonywane czynności na rachunek bankowy. Czy może skorzystać ze zwolnienia od kasy rejestrującej?

Jaki był problem?

Spółka świadczy usługi budowlane. W roku 2015 nie wykonała żadnej usługi na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W sierpniu 2016 r. wykonała jedną usługę na rzecz „osoby prywatnej” i udokumentowała fakturą na kwotę brutto: 7.236 zł. Zapłatę otrzymała na rachunek bankowy. W listopadzie 2016 r. spółka podpisała umowę na wykonanie robót stanu surowego budynku jednorodzinnego dla inwestorów prywatnych będących osobami fizycznymi. Pierwsza faktura została wystawiona na koniec listopada na kwotę 53.758,87 zł netto. Zapłata za fakturę nastąpiła na rachunek bankowy. Spółka posiada dowód dokumentujący zapłatę, z którego jednoznacznie wynika, czego ta zapłata dotyczyła.

 

Spółka chciała wiedzieć, czy jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Uważała, że nie ma obowiązku „założenia kasy fiskalnej”.

Co na to organ podatkowy?

Organ podatkowy przyznał spółce rację. Skoro zapłatę za wykonywane czynności spółka w całości otrzymuje na rachunek bankowy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczy, to nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. spółka może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

KOMENTARZ EKSPERTA

Niewątpliwie w stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnikowi przysługuje zwolnienie od obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej dokonywanej dla konsumentów, co prowadzi do wniosku, że jej zakup nie jest konieczny. Podatnik spełnił bowiem warunki do zastosowania w stosunku do niego zwolnienia z uwagi na otrzymanie zapłaty z wykorzystaniem rachunku bankowego.

Z prowadzonej przez niego ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę wynikało, że zapłata dotyczy opisanych we wniosku usług budowlanych. Chociaż organ podatkowy szczegółowo tego nie wyjaśniał, przez ewidencje należy rozumieć ewidencje prowadzone dla celów podatku od towarów i usług, czyli ewidencję sprzedaży prowadzoną przez podatników VAT zwolnionych oraz pełną ewidencję VAT, składającą się z rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupów, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Natomiast dowodami dokumentującymi zapłatę są np. wyciągi z rachunków bankowych.

Dla zastosowania zwolnienia konieczne jest, by można było w oparciu o ewidencję VAT oraz wyciągi bankowe stwierdzić, jakiej usługi dotyczyła zapłata. Dlatego też kontrahent, określając tytuł dokonywanej wpłaty, powinien to uczynić w sposób dokładny. Niewskazane byłoby umieszczanie samego wyrazu „wpłata”, „wynagrodzenie” czy „zapłata”. Odnośnie przedstawionego stanu faktycznego, we wniosku o wydanie interpretacji w tytule wpłaty dobrze brzmiałby zapis: „wynagrodzenie za budowę domu mieszkalnego położonego w …”.

W razie gdy z ewidencji VAT oraz dowodów dokumentujących wpłaty nie będzie można jednoznacznie określić, jakiej usługi dotyczy wpłata, to organ podatkowy będzie miał prawo zaniechania przeprowadzenia dowodów uzupełniających na tę okoliczność. Przepisy, które określają zwolnienie w prawie podatkowym, nie tylko zwolnienia od podatku, ale wszelkie inne zwolnienia od obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa podatkowego, są interpretowane przy wykorzystywaniu wykładni zawężającej, czyli są czytane w sposób ścisły.

Jeśli natomiast ewidencja VAT byłaby prowadzona w sposób niedający podstaw co do jednoznaczności powiązania wykonanych usług z dokonanymi wpłatami, to, w mojej ocenie, podatnik miałby prawo do jej poprawienia w sposób to zapewniający. Przepisy bowiem nie wykluczają poprawiania pomyłek w ewidencji VAT, a wręcz zalecają, gdyż wszelkie księgi podatkowe powinny być prowadzone w sposób rzetelny i niewadliwy.

Jeżeli zapłatę za wykonywane czynności przedsiębiorca w całości otrzymuje na rachunek bankowy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczy, to  do 31 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Sprawdź w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPP1.4512.906.2016.2.AJ

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40181 )
Array ( [docId] => 40181 )