Zwrot VAT w terminie 25 dni

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Ładosz Ewa
Data: 15-10-2012 r.

Płatnik podatku VAT dokonał dużego zakupu towarów handlowych. W deklaracji podatkowej VAT-7 różnica podatku naliczonego nad należnym wyniosła 9000 zł. Przedsiębiorca rozważa złożenie wniosku o zwrot tej kwoty w terminie 25 dni. Czy uregulowanie wszystkich płatności pozwoli na realizację zwrotu w przyspieszonym terminie?

Terminy zwrotu podatku VAT

Sporządzając deklarację rozliczeniową VAT-7 (VAT-7K) podatnik rozlicza podatek należny (podatek VAT od sprzedanych towarów, świadczonych usług) oraz podatek naliczony (podatek VAT od zakupionych towarów i usług). Jeżeli kwota podatku naliczonego jest wyższa od należnego podatnik może przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy lub wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy. Przedsiębiorca może zażądać całości wykazanej nadwyżki podatku , lub tylko jej części wskazując pozostałą kwotę do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. W zależności od wystąpienia sprzedaży opodatkowanej, rodzaju dokonanych zakupów podatnikowi przysługują trzy terminy zwrotu :

  • 180 dni, jeżeli podatnik w okresie rozliczeniowym nie dokonywał czynności opodatkowanych (nie wystąpiła sprzedaż),
  • 60 dni - podstawowy termin zwrotu jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik dokonywał czynności opodatkowanych (wystąpiła sprzedaż),
  • 25 dni, jeżeli podatnikowi przysługuje zwrot w terminie 60 dni i złoży do urzędu skarbowego wniosek o zwrot w przyspieszonym terminie razem z deklaracją podatkową.

Wniosek o przyspieszenie terminu to za mało

Aby możliwe było dokonanie zwrotu w przyspieszonym terminie podatnik musi posiadać potwierdzenia dokonania zapłaty za:

  • faktury ujęte w deklaracji z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz 1447 ze zm.),
  • dokumenty celne, deklaracje importowe,
  • importu lub dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).

 

W omawianym przypadku podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zwrotu w przyspieszonym terminie, jeżeli podatnik:

  • posiada potwierdzenie zapłaty za zakupione towary,
  • dokonał czynności opodatkowanych – wystąpiła sprzedaż w okresie za jaki składana jest deklaracja podatkowa.

Badanie zasadności zwrotu

Urząd skarbowy może dokonać weryfikacji zasadności zwrotu. Najczęściej są to czynności sprawdzające, np. wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień, przedstawienia faktur, rejestrów VAT, a w przypadku przyspieszonego terminu zwrotu podatków dowodów zapłaty za faktury.

Termin zwrotu podatku liczony jest od dnia złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji rozliczeniowej z wnioskiem o zwrot podatku, a w przypadku złożenia korekty deklaracji bieg terminu rozpoczyna się na nowo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)


Zobacz także:

Ładosz Ewa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31255 )
Array ( [docId] => 31255 )

Array ( [docId] => 31255 )