Samowola budowlana - skutki prawne

Autor: Kancelaria Prawna Griffin
Data: 08-06-2018 r.

Samowola budowlana ma miejsce, gdy obiekt budowlany lub jego część jest w budowie lub została wybudowana bez uzyskania pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia Prawo budowlane, skutkiem samowoli budowlanej jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

 

Wskazać należy, że w praktyce za samowolę budowlaną uważa się każde naruszenie ustawy Prawo budowlane, a więc także obudowanie, rozbudowanie czy nadbudowanie pomieszczeń do już istniejących budynków bez uzyskania wymaganych pozwoleń oraz dokonania zgłoszeń. Ponadto, samowolą budowlaną jest także odstąpienie przez inwestora w sposób istotny od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź odpowiednich przepisach prawa, jednakże w tym przypadku nie zostanie wydana decyzja nakazująca rozbiórkę.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego: Jeżeli dokonano zgłoszenia remontu starego budynku, zaś w toku prac budowlanych w jego miejsce wybudowano nowy obiekt wymagający przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, to takie działanie nosi znamiona samowoli budowlanej, do której ma zastosowanie uregulowanie zawarte w art. 48 Prawa budowlanego (wyrok NSA z dnia 19.07.2016 r., II OSK 2802/14).

Warto zaznaczyć, że samowola budowlana może zostać zalegalizowana, jednakże tylko w przypadku gdy budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie umożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem. Procedurę legalizacyjną rozpoczyna wydanie przez powiatowego inspektora nadzoru postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych.

Wskazać także trzeba, że ta procedura przewiduje wniesienie stosunkowo wysokiej opłaty legalizacyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar.

Kancelaria Prawna Griffin

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40921 )
Array ( [docId] => 40921 )