Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Autor: Szczurek Piotr
Data: 01-08-2012 r.

Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Oznacza to, że właściciel gruntu, chcąc wybudować na nim budynek, przeprowadzić roboty budowlane, a nawet zmienić sposób użytkowania budynku, musi wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje odpowiedni wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z właściwymi organami. Z wyjątkową sytuacją mamy do czynienia w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, gdyż jej wydanie leży w kompetencji wojewody.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymaganych ustawą warunków. Są one wyliczone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy zatem mieć na uwadze, że właściwy organ wyda dla danej działki decyzję o warunkach zabudowy tylko wtedy, gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy.

Chodzi bowiem o wyznaczenie warunków technicznych ciągłości zabudowy. Teren planowanej inwestycji musi posiadać dostęp do drogi publicznej. Co więcej, istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego, a teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Przede wszystkim jednak decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi, to znaczy z innymi aktami prawnymi.

 

Należy pamiętać, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, co powinno wynikać z jej treści. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Widać więc, że decyzja o warunkach zabudowy określa dane techniczne i parametry potencjalnego budynku, jaki może powstać na danej działce. Częstym błędem jest bowiem traktowanie decyzji o warunkach zabudowy jako pozwolenia na budowę.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29391 )
Array ( [docId] => 29391 )