Pozwy zbiorowe – kiedy można starać się w ten sposób o odszkodowanie

Autor: Siudowska Dorota
Data: 15-06-2012 r.

Jeśli doznałeś szkody wyrządzonej przez bank, dewelopera lub inną firmę i wiesz, że nie tylko Ty zostałeś pokrzywdzony, możesz razem z grupą tych osób wystąpić z pozwem zbiorowym.

W postępowaniu grupowym z pozwem zbiorowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, których roszczenia oparte są na tej samej podstawie faktycznej, a więc na przykład:

  • uczestnicy wycieczki mogą wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko biuru podróży jeśli standard hotelu był niezgodny z tym co było określone w umowie;
  • kredytobiorcy mogą wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko bankowi jeśli ten stosował niezgodne z prawem zapisy w umowach kredytowych.

Pozwy zbiorowe mogą dotyczyć spraw o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych (działanie i zaniechanie, których skutkiem jest wyrządzenie komuś szkody) z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Postępowania grupowe rozpatrywane są przez sądy okręgowe. Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy - może być nim osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Reprezentant grupy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym.

Pozew powinien zawierać:

  • wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym,
  • wskazanie okoliczności, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy oraz określenie wysokości roszczenia każdego z członków,
  • oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

 

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.

Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeżeli uznana przez niego część roszczenia wystarcza na zabezpieczenie kosztów. Sąd oznaczy termin złożenia kaucji, nie krótszy niż miesiąc, oraz jej wysokość, mając na względzie prawdopodobną sumę kosztów, które poniesie pozwany. Kaucję składa się w gotówce. Kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu.

Przy wnoszeniu pozwu zbiorowego opłata sądowa wynosi 2% wartości przedmiotu sporu. Koszty są rozłożone na wszystkich członków grupy.

Siudowska Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29409 )
Array ( [docId] => 29409 )