Jak podważyć orzeczenie lekarza

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 18-07-2012 r.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż pacjenci (lub ich przedstawiciele ustawowi) mogą wnieść sprzeciw wobec opinii bądź orzeczenia lekarza, jeżeli owa opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów innych ustaw.

Sprzeciw należy wnieść do Komisji Lekarskiej, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta. Komisja działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sprzeciw należy uzasadnić. W uzasadnieniu musi też znaleźć się wskazanie przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta, na które wpływ ma opinia bądź orzeczenie. Ważne jest, że jeżeli sprzeciw nie będzie zawierał uzasadnienia, bądź nie będzie wskazywał przepisów, które stanowią o prawach lub obowiązkach pacjenta, zostanie on zwrócony osobie, która go wniosła.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym została wydana opinia lub orzeczenie lekarza, której przedmiotem był stan zdrowia pacjenta.

Komisja Lekarska wydaje orzeczenie na skutek wniesionego sprzeciwu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Rozstrzygając w danej sprawie, Komisja opiera się na dokumentacji medycznej, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, może przeprowadzić badanie pacjenta. Komisja wydaje orzeczenia bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu Komisji. Od rozstrzygnięcia wydanego przez Komisję nie przysługuje już żaden środek odwoławczy.

W skład Komisji wchodzi trzech lekarzy, którzy są powoływani przez Rzecznika Praw Pacjenta. Lekarz, który bierze udział w posiedzeniu Komisji, ma prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to ustala Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane z budżetu państwa, a ściślej mówiąc, z części, która pozostaje w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31558 )
Array ( [docId] => 31558 )

Array ( [docId] => 31558 )