Jak składać wnioski do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 07-09-2012 r.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znacznie ułatwia i poprawia sytuację pacjentów, którzy padli ofiarą błędów lekarskich. Otóż, zgodnie z nowymi przepisami, pacjent może dochodzić odszkodowania za błędy medyczne zarówno przed sądem, jak i od ubezpieczyciela szpitala na podstawie orzeczenia wojewódzkich komisji lekarskich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

Postępowanie przed wojewódzką komisją lekarską ds. orzekania o zdarzeniach medycznych inicjuje wniosek pacjenta, który doznał uszczerbku. Z wnioskiem może wystąpić także przedstawiciel ustawowy poszkodowanego pacjenta oraz spadkobiercy - w przypadku śmierci pacjenta. Wniosek należy złożyć do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym pacjent się leczył.

Termin na złożenie wniosku

Na złożenie wniosku pacjent (oraz inne podmioty mogące wystąpić z wnioskiem) ma rok od dnia, w którym dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia bądź od nastąpienia śmierci pacjenta. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Treść wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wniosek, poza danymi osobowymi pacjenta, powinien zawierać uzasadnienie zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, które skutkowało zakażeniem, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia bądź śmiercią pacjenta, a także propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Do wniosku należy dołączyć także dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Od wniosku należy uiścić opłatę stałą w wysokości 200 zł.

 

Postępowanie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela. Wojewódzka komisja może także - w zakresie prowadzonego postępowania:

  • żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej,
  • przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital,
  • dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala.

Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o jego braku, w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prawne uwarunkowania przeniesienia grobu

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Przeniesienie prawa do otrzymania zasiłku pogrzebowego na zakład pogrzebowy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31563 )
Array ( [docId] => 31563 )

Array ( [docId] => 31563 )