Jakie praktyki naruszają prawa pacjenta

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 18-07-2012 r.

Pacjent ma m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, do informacji, do poszanowania jego intymności. Wskazane, jak i inne, prawa pacjenta zostały uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W powołanej ustawie znajdziemy także regulację, która zabrania praktyk naruszających prawa pacjenta. O jakich praktykach mowa?

Otóż, przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

  • bezprawne zorganizowane działania, bądź zaniechania podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych (np. lekarze, pielęgniarki),
  • urządzenie akcji protestacyjnej lub strajku, które zostały uznane, prawomocnym orzeczeniem sądu, za zorganizowane wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Wskazane powyżej praktyki zostaną uznane za naruszające zbiorowe prawa, gdy ich celem jest pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, a w szczególności, gdy podejmowane są w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Stroną postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów, jest każdy kto wnosi o wydanie decyzji we wskazanej powyżej sprawie lub osoba wobec której zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania takiej praktyki.

Organem właściwym do prowadzenia postępowań z zakresu spraw naruszających zbiorowe prawa pacjentów jest Rzecznik Praw Pacjenta. Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta uzna daną praktykę za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, wówczas wydaje w tym przedmiocie decyzję, która określa powinność dalszego zachowania podmiotu, który naruszenia się dopuścił.

 

Postępowania o naruszenie zbiorowych praw pacjentów nie wszczyna się, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok.

Na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta służy skarga do sądu administracyjnego.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31557 )
Array ( [docId] => 31557 )