Czy sąd podzieli długi małżonków

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Rozwód prowadzi do powstania rozdzielności majątkowej małżonków, a to z kolei łączy się z koniecznością podziału ich majątku. Podział majątku może nastąpić w formie umowy między małżonkami, bądź podziału może dokonać sąd, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii.

Dokonywany przez sąd podział majątku obejmuje tylko aktywa, które wchodzą w skład majątku. Oznacza to, że między małżonkami zostanie podzielone to co wspólnie posiadali, a więc np.: mieszkanie, samochód, działka.

Podział majątku zasadniczo nie dotyczy zaciągniętych przez małżonków zobowiązań, a więc, mówiąc potocznie, długów. Jednakże, jeżeli owe zobowiązania zostały zaciągnięte przez małżonków wspólnie, a więc obciążały małżonków w równych częściach w trakcie trwania wspólności majątkowej, to po ustaniu wspólności majątkowej małżonków odpowiadają oni za nie nadal solidarnie, na takich samych zasadach jak wcześniej.

Może się jednak zdarzyć, że sąd zobowiąże jednego z małżonków do spłacenia wspólnych zobowiązań, zwalniając tym samym współmałżonka, lub określi w jakiej części mąż, a w jakiej części żona ma dokonać uregulowania. Zależy to wszystko oczywiście od konkretnego stanu faktycznego.

Nieco inaczej wygląda kwestia, gdy zobowiązanie, w formie np.: kredytu, zostało zaciągnięte tylko przez jednego małżonka, przy czym uzyskana kwota została przeznaczona na wspólne potrzeby małżonków, np.: na prowadzonych przez nich dom. Najczęściej w takiej sytuacji strona, która nie jest obciążona zobowiązaniem kredytowym uchyla się od jego spłaty.

 

Co więc powinien zrobić małżonek, który zawarł umowę kredytową? Otóż, sąd co prawda długu tego nie podzieli, ani nie zobowiąże współmałżonka do solidarnej spłaty. Jednakże, jeżeli małżonek obciążony dokona spłaty zobowiązania, wówczas będzie mógł wystąpić względem współmałżonka z tzw. roszczeniem regresowym (zwrotnym), na podstawie którego może domagać się zwrotu, odpowiedniej części, spełnionego świadczenia.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29485 )
Array ( [docId] => 29485 )